Hopp til innhold
Hopp til menyen

Høyringar

Søknad om midlertidig utslippstillatelse for driftsvann under rehabilitering av Fannefjordtunnelen

Statens vegvesen Region Midt søker om en midlertidig tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av driftsvann under rehabilitering av Fannefjordtunnelen i Molde kommune. Tunnelen skal utvides med nye nisjer og havarilommer. Arbeidet er planlagt å ta til i november/desember 2014 og vil avsluttes i løpet av vinteren/våren 2015.

[Les mer]

Ålesund kommune søker om fritak fra sekundærrensekravet etter forurensingsforskriften

Ålesund kommune søker om fritak fra sekundærrensekravet etter forurensingsforskriften

[Les mer]

Søknad om tillatelser til mottak og mellomlagring av returasfalt i Stranda, Haram og Giske

Opshaug Sandtak AS søker om tillatelser etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt. Det er søkt om tillatelse ved fire lokaliteter fordelt på kommunene Stranda, Haram og Giske.

[Les mer]

Søknad om tillatelse etter forurensingsloven til mottak og mellomlagring av returasfalt i Bingsa

Veidekke Industri AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt i bedriftens pukkverk i Bingsa i Ålesund kommune. Det er søkt om et årlig mottak av 10 000 tonn returasfalt.

[Les mer]

Søknader om behandling av farlig avfall ved Bingsa avfallsanlegg i Ålesund kommune

Ålesund kommune ved Bingsa Næring søker om tillatelse etter forurensningsloven til å behandle farlig avfall ved avfallsanlegget i Bingsa. Søknadene omfatter grovknusing av inntil 5000 tonn brannavfall per år, grovknusing av inntil 1000 tonn CCA-impregnert trevirke og fjerning av glass før grovknusing av inntil 500 tonn vinduer med klorparafiner.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til utslipp fra forbrenningsanlegg

Maritime Møbler AS søker om tillatelse til utslipp fra bedriftens forbrenningsanlegg. Bedriften ligger ved Dragvågen på Bolsøya i Molde kommune.

[Les mer]

Høyring - Grenseendring Langvatnet naturreservat

Fylkesmannen foreslår å redusere Langvatnet naturreservat, Tingvoll kommune, med ca. 4,2 daa. Formålet med endringa er å opne for ny vegtrasé for E 39.

[Les mer]

Naturreservat i Sunndal og Nesset – høyring av verneframlegg

Fylkesmannen har sendt på høyring eit framlegg til vern av skog ved Sunndalsfjorden i Sunndal kommune og for ein del av Mardalen i Nesset kommune. Uttalefristen er 12.06.2014.

[Les mer]

Søknad om fritak fra sekundærrensekravet fra Kristiansund kommune

Byingeniøren i Kristiansund søker om fritak fra sekundærrensekravet etter forurensningsforskriften om tillatelse til utslipp av kommunalt og industrielt avløpsvann for nytt renseanlegg på Hagelin, resipient Dalabukta i Kristiansund kommune. Det søkes også om midlertidig forlengelse av eksisterende tillatelse på 5 anlegg.

[Les mer]

Start på skogvern i Sunndal og Nesset

Det er aktuelt med vern av Hisdalen i Sunndal kommune og Mardalen i Nesset kommune. Fristen for innspel til denne meldinga er 08.04.14.

[Les mer]