Hopp til innhold
Hopp til menyen

Høyringar

Søknad om nytt løyve til produksjon av Omega-3 fettsyrer

EPAX Norway AS søkjer om nytt løyve etter forurensningslova til produksjon av omega-3 fettsyrer frå ferdig prosessert fiskeolje i Skarbøvika i Ålesund kommune.  

 

[Les mer]

Søknad om løyve til mudring og deponering ved Bringsinghaug

Kystverket har søkt om løyve etter forureiningslova til tiltak for å oppnå større seglingsdjup ved kaianlegget ved Bringsinghaug hamn i Sande kommune.

[Les mer]

Søknad om tillatelser til mottak og mellomlagring av returasfalt i Stranda, Haram og Giske

Opshaug Sandtak AS søker om tillatelser etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt. Det er søkt om tillatelse ved fire lokaliteter fordelt på kommunene Stranda, Haram og Giske.

[Les mer]

Søknad om tillatelse etter forurensingsloven til mottak og mellomlagring av returasfalt i Bingsa

Veidekke Industri AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt i bedriftens pukkverk i Bingsa i Ålesund kommune. Det er søkt om et årlig mottak av 10 000 tonn returasfalt.

[Les mer]

Søknader om behandling av farlig avfall ved Bingsa avfallsanlegg i Ålesund kommune

Ålesund kommune ved Bingsa Næring søker om tillatelse etter forurensningsloven til å behandle farlig avfall ved avfallsanlegget i Bingsa. Søknadene omfatter grovknusing av inntil 5000 tonn brannavfall per år, grovknusing av inntil 1000 tonn CCA-impregnert trevirke og fjerning av glass før grovknusing av inntil 500 tonn vinduer med klorparafiner.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til utslipp fra forbrenningsanlegg

Maritime Møbler AS søker om tillatelse til utslipp fra bedriftens forbrenningsanlegg. Bedriften ligger ved Dragvågen på Bolsøya i Molde kommune.

[Les mer]

Høyring - Grenseendring Langvatnet naturreservat

Fylkesmannen foreslår å redusere Langvatnet naturreservat, Tingvoll kommune, med ca. 4,2 daa. Formålet med endringa er å opne for ny vegtrasé for E 39.

[Les mer]

Naturreservat i Sunndal og Nesset – høyring av verneframlegg

Fylkesmannen har sendt på høyring eit framlegg til vern av skog ved Sunndalsfjorden i Sunndal kommune og for ein del av Mardalen i Nesset kommune. Uttalefristen er 12.06.2014.

[Les mer]

Søknad om fritak fra sekundærrensekravet fra Kristiansund kommune

Byingeniøren i Kristiansund søker om fritak fra sekundærrensekravet etter forurensningsforskriften om tillatelse til utslipp av kommunalt og industrielt avløpsvann for nytt renseanlegg på Hagelin, resipient Dalabukta i Kristiansund kommune. Det søkes også om midlertidig forlengelse av eksisterende tillatelse på 5 anlegg.

[Les mer]

Start på skogvern i Sunndal og Nesset

Det er aktuelt med vern av Hisdalen i Sunndal kommune og Mardalen i Nesset kommune. Fristen for innspel til denne meldinga er 08.04.14.

[Les mer]