Hopp til innhold
Hopp til menyen

Høyringar

Naturreservat i Sunndal og Nesset – høyring av verneframlegg

Fylkesmannen har sendt på høyring eit framlegg til vern av skog ved Sunndalsfjorden i Sunndal kommune og for ein del av Mardalen i Nesset kommune. Uttalefristen er 12.06.2014.

[Les mer]

Søknad om fritak fra sekundærrensekravet fra Kristiansund kommune

Byingeniøren i Kristiansund søker om fritak fra sekundærrensekravet etter forurensningsforskriften om tillatelse til utslipp av kommunalt og industrielt avløpsvann for nytt renseanlegg på Hagelin, resipient Dalabukta i Kristiansund kommune. Det søkes også om midlertidig forlengelse av eksisterende tillatelse på 5 anlegg.

[Les mer]

Framlegg til grenseendring for Nupafjellet naturreservat i Sande kommune.

Endringa medfører ein reduksjon av arealet med ca. 3 dekar fastmark. Formålet med grenseendringa er å imøtekomme grunneigaren sitt behov for å bygge ein ny brønn på gnr. 25 bnr. 2.

[Les mer]

Start på skogvern i Sunndal og Nesset

Det er aktuelt med vern av Hisdalen i Sunndal kommune og Mardalen i Nesset kommune. Fristen for innspel til denne meldinga er 08.04.14.

[Les mer]

Ny utslippstillatelse

Europrofil AS, Håhjem Næringspark i Skodje kommune søker om revidert tillatelse etter forurensningsloven.

[Les mer]

Mottak og deponering av asbesthaldig materiale

Vanylven kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til handtering og deponering av asbesthaldig materiale på Lilleeide miljøstasjon i Vanylven kommune. Kommunen søkjer om å få motta og deponere inntil 50 tonn asbesthaldig materiale i året.

[Les mer]

Søknad om tillatelse til håndtering og mellomlagring av utrangerte offshorekonstruksjoner

Maritime Waste Management søker om tillatelse etter forurensningsloven til håndtering og mellomlagring av utrangerte offshorekonstruksjoner på Vestbare i Kristiansund kommune.

[Les mer]

Søknad om mottak og mellomlagring av farlig avfall i Herøy kommune

[Les mer]

Grenseendring Tjørvågosen naturreservat

Fylkesmannen har utarbeidd framlegg til grense- og forskriftsendring for Tjørvågosen naturreservat i Herøy.

[Les mer]

Forvaltingsplanar naturreservat i Herøy

Fylkesmannen har laga framlegg til forvaltingsplanar for Myklebustvatnet naturreservat og Tjørvågosen naturreservat. Naturreservata er verna våtmark og elveoslandskap i Herøy kommune. Planane ligg på høyring fram til 20.12.2013.

[Les mer]