Samvær med tilsyn etter barneloven

Etter barneloven § 43a kan domstolen fastsette at samvær mellom barnet og foreldre bare skal skje på bestemte vilkår, derunder at samvær skal være underlagt tilsyn av offentleg oppnemnt tilsynsperson.

Om offentleg oppnemnt tilsynsperson ikkje kan være til stede, vil samværet mellom barnet og foreldre ikkje kunne gjennomførast.

 

Sjå lenke i høgre marg, for brev frå Bufdir datert 20.03.2020.