Barnekonvensjonen i praksis

1. og 2. november samla Nasjonal gruppe for Barnekonvensjonen 50 deltakarar frå snart alle fylkesmannsembeta og fleire direktorat på Voksenåsen i Oslo. Korleis barnekonvensjonen vert brukt i det daglege arbeidet hos Fylkesmannen, i direktorat, i kommune og i frivillig organisasjonar var tema for dagane.

Fylkesmannen har eit ansvar for at Barnekonvensjonen skal bli kjent og brukt i kommunane. Då må fylkesmannen sjølv kjenne til artiklane i konvensjonen. Eivind Pedersen frå fylkesmannen i Troms leiar ei nasjonal arbeidsgruppe for barnekonvensjonen. Rådgivarar frå seks ulike embete sit i gruppa. "Det er vårt ansvar som regional statsmynde å sørge for at barnerettane blir tatt i vare» sa Pedersen når han opna årets konferanse.

Norge leverte 6. oktober rapport til FN sin barnekomité om tilstanden for barnerettighetene i landet. Barne- og likestillingsdepartementet presenterte denne. Vidare orientere både helsedirektoratet og arbeids- og velferdsdirektoratet om korleis dei arbeider med barnerettar.

Sagene bydel la fram sitt arbeid med heilskaplege tenester til barnefamiliar i NAV. Stavanger viste til ei ny tenking i planarbeid. Dei brukte dataspelet Minecraft for å få barn og unge til å medverke i byplanlegging. Sivilombudsmannen og Barneombodet for å seie noko om sin rolle som vaktarar av barn sine rettar.

Mange var med å gjorde dette til to spennande og inspirerande dagar. I høgremenyen finn du meir informasjon.