Berit Brendskag Lied er tilsett som ass. fylkesmann i Møre og Romsdal, vikariat

Brendskag Lied har fått to års vikariatet som ass. fylkesmann.
Ho kjem frå stillinga som regionvegsjef i Statens vegvesen region midt.

-Vi er veldig glade for å få med oss Berit på laget, seier kst. Fylkesmann Rigmor Brøste.

Assisterande fylkesmann er nestleiar ved fylkesmannsembetet og er fylkesmannens faste stadfortredar. Saman utgjer dei embetets toppleiing og forvaltar fylkesmannens mynde på overordna nivå.

Berit Brendskag Lied tiltrer stillinga 1.9.2019.