Leve hele livet, regionale dialogmøter

Dato:
1. oktober 2019 10:00 - 4. desember 2019 15:30
Sted:
Flere steder aktuelle - se sak
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen ønsker med dette å invitere til egne dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet. I Meld. st. 15 (2017-2018) beskrives visjonene og målsettingene for reformen, som gjelder alle eldre over 65 år. Reformen skal bidra til å finne lokale løsninger på flere områder.

  • Et aldersvennlig Norge - god planlegging og samfunnsutvikling
  • Aktivitet og fellesskap - økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap
  • Mat og måltider - forebygge underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser
  • Helsehjelp - øke mestring og livskvalitet, forebygge og gi riktig hjelp til riktig tid
  • Sammenheng og overgang i tjenestene - økt trygghet og at pasientforløpene for eldre blir forutsigbart både for dem selv og deres pårørende

Målgruppen for dialogmøtet er politisk ledelse, rådmenn, ledere og andre sentrale aktører innen helse- og omsorgssektoren og andre relevante sektorer, utøvende helsepersonell, brukerrepresentanter, pensjonistforeninger, eldreråd, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner. Det er viktig at kommunene selv bidrar med å invitere med de frivillige og ideelle organisasjonene i egne lokalsamfunn til dialogmøtene. Hver kommune kan ha med inntil 10 deltakere.

I tillegg til representanter fra fylkeslegen og andre fra Fylkesmannen, vil representanter fra KS og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Nordland delta. KS og utviklingssentrene er parter som inngår i et regionalt støtteapparat for kommunene gjennom reformperioden.

Formålet med dialogmøtene er å gjøre innsatsområdene og innretningen av reformen kjent. Møtene vil ta form av seminar, og vi ønsker dialog med kommunene om hva som går bra, og hvilke lokale utfordringer som må løses for befolkningen over 65 år. Dialogmøtene er en inngangsport til å kartlegge hva som er kommunens ønsker og behov, slik at det regionale støtteapparatet kan innrette videre aktiviteter og nettverkssamlinger etter dette.

 

 

Dialogkonferanse - Leve hele livet

Dato:
1. oktober 2019 10:00 - 4. desember 2019 15:30
Sted:
Flere steder aktuelle - se sak
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland