Klage til fylkesmannen

En av oppgavene til fylkesmannen er å sørge for at du som innbygger får oppfylt rettighetene du har krav på fra det offentlige. På mange samfunnsområder er det kommunen som yter disse tjenestene. Fylkesmannen ser til at kommunen gjør jobben sin og at du får oppfylt rettighetene dine. Dette gjør vi gjennom tilsyns- og kontrollarbeid. Vi sier at fylkesmannen er en rettssikkerhetsinstans. En del av oppdraget vårt er dessuten å behandle klager på kommunale enkeltvedtak.

Som innbygger har du mange rettigheter. Hvis rettighetene dine blir brutt, kan du bruke klageretten din. Dersom kommunen har gjort et vedtak som gjelder dine rettigheter, kan du klage på vedtaket. I noen tilfeller kan det offentlige også avvise å behandle en sak. I slike tilfeller er selve avvisingen av saken et vedtak du kan klage på.

Du kan klage

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at du ble informert om vedtaket. Når du ønsker å klage, er det viktig at du beskriver hva du vil klage på. Forklar hva som har skjedd, ta med viktige datoer og hva som er gjort i saken. Vær tydelig på hva du ber om, kanskje har du ønsker eller forslag til hva som kan endres i vedtaket. Hugs at du ikke bør skrive sensitive opplysninger i e-post.

Klagen sender du til den instansen som gjorde vedtaket. I vedtaket fra kommunen skal det være opplysninger om klageretten og adressen du skal sende klagen til. Dersom det kommunale organet ikke endrer vedtaket sitt etter at du har klaget, skal klagen sendes videre til fylkesmannen.

Dette gjør fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klagen din så raskt som råd. Saksbehandlingstiden kan variere alt etter hvilken type sak det er og saksbehandlingstiden hos Fylkesmannen i regionen din. Dersom vi regner med at det vil ta mer enn en måned før du kan få svar fra oss, tar vi kontakt og opplyser om når du kan regne med å få et svar. Mangler det informasjon i klagen fra deg, tar vi også kontakt.

Fylkesmannen er også klageinstans for helse- og omsorgstjenester. Les mer om hvordan du klager på helse- og omsorgstjenester.