Barnehage- og skoleeiere er samlet om stort kompetansehevingsprogram for hele Agder

I partnerskap bestående av skoleeiere, barnehageeiere og universitetet i Agder jobbes det for å styrke opplæringssektoren på Agder – helt fra barnehage til videregående opplæring. Også lærerutdanningene skal komme rustet ut av samarbeidet.

Målet med desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen og regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen, er at barn og unge skal ha et læringsmiljø som er godt og inkluderende. Barn og unge som har behov for det, skal få hjelp tidlig og alle skal få utviklet sitt potensial. Alle ansatte i barnehagene, på skolene og i lærerutdanningene skal ha høy kompetanse, barn skal ha et barnehagetilbud av høy kvalitet og alle skal kunne lykkes i opplæringen.

Kompetanseutviklingen skal forankres i lokale behov og det er etablert nettverk i alle regioner i Agder. Vårt universitet UiA skal være hele Agders universitet og tilby sin kompetanse innenfor denne ordningen. Mange lærerutdannere ute i praksisfeltet, skal virke tilbake på grunnutdanningene og praksis og teori skal gå hånd i hånd for utvikling av hver enkelt skole og barnehage. Det er etablert to Samarbeidforum som skal lede arbeidet - både på barnehage- og skoleområdet.

Torsdag 12. september og fredag 13. september var ca. 90 skole- og barnehageeiere, ansatte fra UiA og representanter fra fagforeninger og Fylkesmannen samlet til konferanse om ordningene, arrangert av samarbeidsforumene. Samlingen varierte mellom forelesninger og workshop og var et viktig skritt på veien for å nå intensjonene med ordningene. Hovedforeleser var Sølvi Lillejord, Dr.philos og professor i pedagogikk.

Sølvi Lillejord engasjerte

Sølvi Lillejord engasjerte