Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Fylkesmannen dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Beløpsgrensen er fastsatt ut fra antall innbyggere i kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere

Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


19.05.2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjonen 2021

Regjeringen la 12.mai fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020 og Kommuneproposisjonen for 2021.

19.05.2020

Eventuell tildeling av skjønnsmidler for 2020 til kommuner med private barnehager

Fylkesmannen i Agder sendte 5.mai 2020 brev til de 7 kommunene Kristiansand, Grimstad, Vennesla, Farsund, Vegårshei, Flekkefjord og Lyngdal om eventuell tildeling av skjønnsmidler for 2020 til private barnehager.

19.05.2020

Ekstra skjønnsmidler til kommunene i forbindelse med koronautbruddet

Fylkesmannen i Agder har blitt tildelt i underkant av 22,9 mill. kroner av en samlet ekstra skjønnspott for 2020 på 400 mill. kroner som skal gå til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med koronautbruddet.

22.04.2020

Frivillige organisasjoner kan søke ekstraordinære midler til informasjon til innvandrere – søknadsfrist 28.april

I forbindelse med korona-pandemien har regjeringen bevilget 10 millioner til formidling av korona-informasjon til innvandrere. Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som manglende digitale eller språklige forutsetninger, ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler. Det er frivillige organisasjoner som kan søke på tilskuddet. Vi håper på mange gode søknader, men fristen er kort.

21.04.2020

Covid-19 – Direkte merutgifter for kommunene i Agder anslått til i overkant av 325 millioner kroner

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Fylkesmannen i Agder utarbeidet et grovt anslag for direkte merutgifter knyttet til koronautbruddet for kommunene i Agder. Anslaget er utarbeidet i dialog med alle kommunene i Agder. Samlet grovt anslag for direkte merutgifter i kommunene i Agder i 2020 er beregnet til 325,7 mill. kroner.

09.10.2019

Statsbudsjettet 2020 og kommunene på Agder: Hvordan slår det ut?

Omkring 50 ordførere, rådmenn og økonomisjefer fra kommunene i Agder var tirsdag samlet på Scandic Sørlandet i Sørlandsparken til felles informasjonsmøte om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

28.11.2018

Regjeringen med 9,5 millioner i ekstraordinære skjønnsmidler til Agder

Kompensasjonen skal bidra til å dekke kommunenes kostnader i akuttfasen under flommen, og opprydning i etterkant, samt tilskudd til gjenoppbygging av skadet infrastruktur.

26.10.2018

Vasstrukken, nedsnødd, nedbrent og nedblåst!

Flere ekstraordinære hendelser på Agder 2017-18 har medført en økning i utbetaling i ekstraordinære skjønnsmidler fra staten.

10.10.2018

Lokalt informasjonsmøte om kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, i samarbeid med KS Agder, arrangerte 9.oktober lokalt informasjonsmøte om kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Målgruppen for møtet var ordførere, rådmenn og økonomisjefer i kommunene på Agder.

06.09.2018

Erfaringsmøte etter brannene 2018/ lokalt informasjonsmøte om forslag til statsbudsjett for 2019

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder arrangerer i samarbeid med KS Agder lokalt informasjonsmøte om kommuneopplegget i forslag til statsbudsjett for 2019. I forkant av møtet arrangerer Fylkesmannen erfaringsmøte etter brannene sommeren 2018. 

Flere nyheter