Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, mink, rev, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner, som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit), utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Fylkesmannen.

Erstatningsordninger og tilskudd

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Vis mer


28.06.2019

Åpen yngelråte igjen – hva nå?

Sanering på en bigård i Aust-Agder. Likevel: Vi trenger flere bier og mer honning!

21.03.2019

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2019

Kommuner og vaktdistrikt kan søke stimuleringstilskudd for å sikre en stabil tilgang til veterinærtjenester – søknadsfrist 9. april.

01.03.2019

Bihold i tettbygd strøk

Fylkesmannen slår fast at bikuber i tettbygde strøk må toles.

14.12.2018

Sørlandssamlinga 2019

Det årlige treffet for husdyr- og grøntprodusenter på Agder blir 11.–12. januar i Kristiansand – påmeldingsfrist 18. desember. 

18.07.2018

Romeplanta – årsak til dyredød på beite

Mattilsynet, region Sør og Vest har fått meldingar om døde storfe – romeplanta er mistenkt.

13.06.2017

Ønskjer meir honning frå Setesdal

Samling med kveldsmøte på Revsnes 22. juni og synfaring dagen etter.

01.02.2017

Stor interesse for landbruksbygg i tre

Mer enn 100 deltagere hadde tatt turen til Byremo for å se og lære om fjøs og låver i tre.

16.12.2016

Åpning av nytt fjøs på Holt

Fylkesordføreren åpnet det moderne fjøset ved Tvedestrand og Åmli videregående skole.

29.08.2016

Landbruksministeren opna tre nye sauefjøs i Valle

Fjøsa som har til saman plass til ca. 1000 vinterfôra sauer vart markert med stor folkefest.

31.05.2016

Læring for det grønne skiftet

Nytt fjøs på "landbruksskolen" på Holt med biogassanlegg, flisfyring og solceller.

Flere nyheter