Høring: Forlenget varighet av forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder

Fiskeridirektoratet foreslår å endre forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder, Aust- Agder slik at varigheten forlenges til og med 20. juni 2027.

Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder ble vedtatt 20. juni 2012. Bevaringssonene har lagt grunnlag for en omfattende forskningsaktivitet rettet mot å få frem kunnskap om effekten av denne type forvaltingstiltak, restriksjoner på eller forbud mot fiske i avgrensede områder.

Forskriften hadde opprinnelig 5 års varighet. Ved vedtak av 20. juni 2017 ble den forlenget til 31. januar 2018. Formålet var å legge til rette for at høring av forlengelse kunne gjennomføres uten at områdene ble åpnet for fiske i mellomtiden.

Fiskeridirektoratet legger dermed til grunn at formålet med en forlenging, legge til rette for videre forskning for forvaltningsformål, vil bli finansiert. Vårt kunnskapsgrunnlag vil dermed bli forbedret gjennom en forlengelse av forskriften.

Tvedestrand kommune har på eget initiativ behandlet spørsmålet om hva kommunen ønsker når det gjelder forlengelse. I brev av 31. mai 2017 har kommunen oversendt sitt vedtak i sak 52/17 hvor det prinsipalt gås inn for at forskriften forlenges med 10 år.

Fiskeridirektoratet mener at 10 års gyldighet vil gi gode muligheter for en langsiktig oppfølgning fra Havforskningsinstituttet sin side, jf. brevet av 25. september 2017. Vi foreslår derfor forlengelse for 10 år regnet fra 20. juni 2017, det vil si til 20. juni 2027.

Høringsdokumentene finner du på Fiskeridirektoratets nettsider.

Høringsuttalelser og innspill sendes Fiskeridirektoratet, postmottak@fiskeridir.no eller Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen 

Høringsfristen er 31. desember 2017.