Informasjon til grunneiere med store eiketre

Hule eiker på Dronninghaugen i Lindesnes. Foto: Pål Klevan
Hule eiker på Dronninghaugen i Lindesnes. Foto: Pål Klevan

Fylkesmannen sender nå ut brev til mange grunneiere som har registrert en hul eik på sin eiendom. Flere hundre grunneiere får brev i posten, men det finnes antakelig mange flere store og hule eiker som ikke ennå er registrert.

Hva er en hul eik?

Eiketrær som har en omkrets på minst to meter i brysthøyde regnes som hule eiker, og er en utvalgt naturtype beskyttet av naturmangfoldloven.

For eiketrær som er synlig hule, gjelder beskyttelsen hvis treet er minst 95 cm i omkrets. Trær er definert som synlig hule hvis de har en åpning som er større en fem cm oe et indre hulrom som er større enn åpningen. Også døde hule eiker hører til den utvalgte naturtypen hvis de fortsatt står, men ikke trær som har gått over ende. Vi anbefaler likevel at også liggende døde eiker hensynstas. Disse er også svært viktige for det biologiske mangfoldet.
Hule eiker i produktiv skog omfattes ikke av forskriften.

Tilskudd

Du kan søke om økonomisk støtte til tiltak som tar vare på hule eiker med tilhørende artsmangfold. Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke tilskudd til trepleie, rydding rundt treet og andre tiltak som er positive for eika.

Du søker i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Merk at fristen for å levere søknad for i år er 15. januar.

Eik, Grim kirke, Kristiansand
Hul eik ved Grim kirke, Kristiansand. Foto: Pål Klevan.


Finn eikene i kartet

Store eiker som omfattes av forskriften og kartlagt kan søkes opp i Miljødirektoratets naturbase. Når du huker av kartlaget for utvalgte naturtyper og deretter hule eiker, blir disse synlige i kartet. For å ha et best mulig grunnlag for å ta vare på det biologiske mangfoldet, er det viktig at opplysningene i kartet er korrekte. Dersom du finner feil eller vet om en stor eik som ikke er registrert i Naturbase, ber vi deg melde i fra til Fylkesmannens miljøvernavdeling.