Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Vest-Agder ligger i Rovviltregion 1 sammen med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 1 ligger hos Fylkesmannen i Vestland.

Aust-Agder ligger i Rovviltregion 2 sammen med Telemark, Buskerud og Vestfold fylker. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 2 ligger hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.


25.10.2019

Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt

Vi minner om fristen for å sende søknad om erstatning for tap av husdyr som skyldes fredet rovvilt (gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn) er 1. november. 

17.09.2019

Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i Vest-Agder

Fylkesmannen i Agder forlenger tillatelse til skadefelling av én ulv i Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Åseral kommuner.

09.09.2019

Lisensjakt på jerv starter 10. september

Lisensjakt på jerv starter 10. september i Aust- og Vest-Agder. I rovviltregion 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) er kvoten på åtte jerv for hele regionen. I rovviltregion 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder) er kvoten på to jerv for hele regionen.

03.09.2019

Skadefellingstillatelse på én ulv

Fylkesmannen i Agder gir tillatelse til skadefelling av én ulv i Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad og Åseral kommuner i Vest-Agder 3. september–17. september 2019.

09.08.2019

Skadefellingstillatelse på én ulv i Vest-Agder

Fylkesmannen i Agder gir skadefellingstillatelse på én ulv i Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad og Åseral kommuner i tidsrommet torsdag 8. august kl. 12.00 til torsdag 22. august kl. 12.00, 2019.  

28.03.2019

Endring av kvote for lisensfelling på ulv i region 2 i 2018-2019

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt utvidet kvote for lisensfelling på ulv i 2018-2019. Kvoten utvides med to dyr til i alt fire (hvorav to er allerede felt). Kvoten gjelder for hele regionen. Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet.

28.03.2019

Rovviltforskriften - endring av periode for lisensfelling av ulv

Regjeringen har vedtatt endring i rovviltforskriften slik at lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen nå er fra og med 1. desember til og med 31. mai. Endringen er allerede trådt i kraft.

15.03.2019

Gjenåpner kvotejakt på gaupe i et begrenset område i Buskerud og Telemark

Leder av rovviltnemnda i Region 2, i samråd med sekretariatet, gjenåpner kvotejakta på gaupe i et begrenset jaktområde som omfatter enkeltkommuner i Buskerud samt Tinn kommune i Telemark.

12.02.2019

Åpner kvotejakt på gaupe i begrenset område

Kvotejakta på gaupe er åpnet igjen i et begrenset jaktområde som omfatter Åmli kommune i Aust-Agder og fem kommuner i Telemark. Kvoten er fem dyr, hvorav ett voksent hunndyr.

18.01.2019

Førebyggjande og konfliktdempande tiltak mot rovviltskadar

Me oppmodar alle som vil søkje om tilskot til førebyggande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak om å søkje så snart som mogleg, helst innan byrjinga av februar. 

Flere nyheter