Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i Vest-Agder

Fylkesmannen i Agder forlenger tillatelse til skadefelling av én ulv i Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Åseral kommuner.

Tillatelsen gjelder fra tirsdag 17. september kl. 12.00 til og med tirsdag 1. oktober kl. 12.00, 2019. Forlengelsen gis etter en samlet vurdering av påførte skader og potensialet for videre skader på sau dersom ulv fortsetter å oppholde seg i skadeområdet.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b og § 77, jamfør også forskrift av 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 9, jamfør §§ 1 og 8. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes til Fylkesmannen.