Gaupejakt

Gaupe
Gaupe (Foto: Thomas Mørch CC)

Aust-Agder og Vest-Agder hører til hver sin rovviltregion, og reglene for jakt på gaupe er derfor forskjellige i de to fylkene. Perioden for jakt i begge fylker er fra 1. februar til 31. mars.

Vest-Agder

Rovviltnemnda i Rovviltregion 1 har vedtatt å åpne for kvotefri jakt på gaupe i hele Region 1, herunder hele Vest-Agder, i 2019. Jakttiden er 1. februar til 31. mars. For utøving av jakta gjelder reglene i viltloven med tilhørende forskrifter, se lenger ned i artikkelen.

Aust-Agder

Jakttida på gaupe er fra 1. februar til 31. mars.

Kvoten for jakt på gaupe i region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) er av Miljødirektoratet satt til totalt 24 gauper i 2019, med en totalkvote på syv voksne hunndyr. Det er åpnet for kvotefri jakt i kommunene i Aust-Agder som er beiteprioritert område (Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand).

Miljødirektoratets vedtak er i tråd med anmodning fra rovviltnemnda i region 2 som de gav i møte den 9. november, men det er trukket fra ett hunndyr som var skadet og ble felt i Valle kommune i Aust-Agder i slutten av november.

Rovviltnemnda har i møte den 10. desember fastsatt jaktområder, fastsatt reservekvote, fordelt kvoten og satt øvrige vilkår for kvotejakt på gaupe i 2019, herunder begrensninger i jakt på familiegrupper. Kvoten fra jaktstart er på tilsammen 19 gauper, hvorav fem voksne hunndyr, fordelt på de tre jaktområdene i kartet under:

Jaktområder for gaupe i rovviltregion 2 i 2019.

Jaktområder for gaupe i rovviltregion 2 i 2019

Følgende vilkår gjelder for utøvelse av kvotejakt på gaupe i 2019:

  1. Kvotejakt på gaupe er ordinær jaktutøvelse som er underlagt alle bestemmelsene i viltloven og forskrifter fastsatt i medhold av viltloven.
  2. Familiegrupper av gaupe som opptrer sammen er med virkning fram til og med 14. februar unntatt fra tillatelsen. De tiltak som er mulige for å unngå at familiegrupper felles, skal være iverksatt.
  3. Jeger/fangstmann plikter å holde seg løpende oppdatert om status på kvotejakta via fylkesmennenes informasjonstelefoner.
  4. Rapportering og informasjonsplikt:
    Informasjonsplikt: Jeger plikter å holde seg jevnlig oppdatert gjennom dagen om status for kvotejakta i området. Jeger skal minimum ringe opplysningstelefonen om gaupejakt før jaktstart og mellom kl. 12 og 13 daglig.
    Rapporteringsplikt: Felling av gaupe skal umiddelbart og senest innen 30 minutter meldes til Statens naturoppsyn og aktuell fylkesmann. Ved skadeskyting skal nærmeste politimyndighet varsles i tillegg.


Kartlegging av gaupebestanden

Påvising av familiegrupper er sentralt i overvåkingen av gaupebestanden. Spor etter mulige familiegrupper meldes fortløpende til Statens naturoppsyn på telefonnummer 975 70 975, ev. via Scandobs. 

Tillatte jaktmetoder

Under kvotejakt på gaupe gjelder alle regler som for annen jakt. Det er tillatt å jakte på gaupe med rifle eller hagle. Bruk av gaupebås krever Fylkesmannens godkjenning, og aldersgrensen for bruk er på 18 år. Ved bruk av bås skal disse ses til morgen og kveld.

Regelverk

Gaupe er definert som storvilt, og du må derfor avlegge skyteprøve for storviltjegere dersom du skal jakte gaupe med rifle. Kvotejakta omfattes av grunneierens enerett til jakt og fangst, og du må derfor ha grunneiers tillatelse for å utøve kvotejakt. Aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år.

Felling eller forsøk på felling skal uten opphold meldes til Fylkesmannen i Agder på vakttelefon rovvilt 409 16 574. Meldinger som sendes som tekstmeldinger (SMS), må også sendes til mobiltelefonnr. 957 29 269 da vakttelefonen ikke videresender SMS. Vi understreker at også forsøk på felling skal meldes.

Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn (tlf. 482 54 803) for kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale. Jeger skal kunne gi opplysninger om kjønn, alder og tidspunkt for felling og påvise fellingssted.

Skrotter av felte dyr skal innleveres til vitenskapelige formål. Jeger eller preparant plikter å innlevere gaupeskrotten innen 1. juni. Om dyret først skal leveres preparant skal det gjøres innen 1. mai. Dersom innleveringsplikten ikke overholdes tilfaller hele individet Viltfondet.


Gaupejakt - kontaktinformasjon

Infotelefon gaupe Aust-Agder: 37 01 78 87

Vakttelefon rovvilt:  409 16 574
(meldinger på SMS sendes også til mobil: 957 29 269)