Plan- og bygningsrett

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Fylkesmannen bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Men Fylkesmannen skal også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Fylkesmannen prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Vis mer


07.09.2018

Fylkesmannen inviterer til fagdag i plan- og bygningsrett 09.10. og 12.10.2018

Den samme fagdagen avholdes to ganger, 09.10.2018 på fylkeshuset i Arendal og 12.10.2018 på fylkeshuset i Kristiansand. Fylkesmannen bemerker at lokalene i Kristiansand gir plass til langt flere deltakere og vi ber derfor om at også nærliggende kommuner i Aust-Agder vurderer påmelding til fagdagen i Kristiansand.

04.07.2017

Ny byggteknisk forskrift

Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK17, trådte ikraft 1. juli 2017 og avløser TEK10.

02.06.2017

Om eldre reguleringsplaner uten byggegrense i 100-metersbeltet langs sjøen og tidligere gitte tillatelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet informerte i tolkningsuttalelse av 08.03.2017 om at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen vil gjelde for byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå avklart at plan- og bygningsmyndighetene som hovedregel ikke anses for å ha plikt til å ta tidligere gitte tillatelser opp til ny vurdering.

16.03.2017

Om byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen og virkning for eldre planer uten byggegrense

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer sin tolking av plan- og bygningsloven, etter at forslag til lovendring ikke ble vedtatt i Stortinget. Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen vil gjelde for byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense.

23.12.2016

Enklere regler for byggesaksbehandlingen

Nå er byggesaksforskriften forenklet. Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2017.

22.05.2015

Kommunale saksbehandlere oppdatert på nye byggesaksregler

Enklere søknadsprosedyrer medfører økt ansvar for tiltakshaver.

23.04.2015

Konferanse om nye byggeregler på fylkeshuset 21. mai

Fylkesmannen inviterer saksbehandlerne i kommunene til én dags orientering.