Kalender for planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Agder

Kalenderen utarbeides av Fylkesmannen i samarbeid med blant andre Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Kartverket, Kommunerevisjonen Vest, Aust-Agder revisjon og Agder kommunerevisjon.

I løpet av januar publiserer Fylkesmannen hvert år en internt samordnet tilsynskalender for Fylkesmannens planlagte tilsyn. Planlagte tilsyn fra andre statlige tilsynsetater og planlagte forvaltningsrevisjoner er ikke inkludert i denne versjonen av kalenderen.

Innen utgangen av februar publiserer Fylkesmannen en samordnet kalender for alle planlagte statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Agder. Kommunene og fylkeskommunen informeres i brevs form når kalenderen blir publisert.

Kalenderen gjelder bare for planlagte tilsyn. Hendelsesbaserte tilsyn vises derfor ikke i denne kalenderen.

Ultimo august publiserer Fylkesmannen en revidert utgave av kalenderen for planlagte statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner.

Det konkrete samordningsarbeidet i Agder skjer i «Fylkesmannens tilsynsforum». Dette er en møtearena for alle statlige etater som har tilsynsoppgaver rettet mot kommunene. Her møter også revisjonsdistriktene og kontrollutvalgssekretariatene i Agder samt KS Agder.

24.01.2020

Tilsynskalender 2020 for Fylkesmannens planlagte tilsyn

Fylkesmannen i Agder har utarbeidet en tilsynskalender for Fylkesmannens planlagte tilsyn med kommunesektoren for 2020. Kalenderen ligger i margen til høyre.

05.03.2019

Samordnet kalender for planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2019 - revidert utgave

Iht kapittel 10A i Kommuneloven har Fylkesmannen utarbeidet en revidert utgave av samordnet kalender for planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjon med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2019. Kalenderen for 2019 er utarbeidet i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Aust-Agder revisjon, Agder kommunerevisjon og Kommunerevisjonen Vest.  

29.01.2019

Kalender for Fylkesmannens planlagte tilsyn 2019

Fylkesmannen i Agder har utarbeidet en tilsynskalender for Fylkesmannens planlagte tilsyn med kommunesektoren for 2019. Kalenderen ligger i margen til høyre.

21.02.2018

Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018

Fylkesmannen har – sammen med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Aust-Agder revisjon, Agder kommunerevisjon og Kommunerevisjonen Vest – utarbeidet en samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll med kommunesektoren for 2018, jf. kapittel 10 A i Kommuneloven.

14.02.2018

Tilsynskalender 2018 for Fylkesmannens planlagte tilsyn

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har utarbeidet en tilsynskalender for Fylkesmannens planlagte tilsyn med kommunesektoren for 2018. Kalenderen ligger i margen til høyre. Fylkesmannen vil ultimo februar 2018 publisere en samlet kalender for tilsyn og egenkontroll for kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder. Her vil også planlagte tilsyn fra andre statsetater samt fra kontrollutvalgssekretariatene være inkludert.