Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


11.10.2019

Alder for helseattest er hevet til 80 år

Personer som ikke har helseproblemer, kan nå vente til 80 år med å levere helseattest for å fornye sitt førerkort.

11.10.2019

Alder for helseattest er hevet til 80 år

Personer som ikke har helseproblemer, kan nå vente til 80 år med å levere helseattest for å fornye sitt førerkort.

27.09.2019

Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019 er straks i gang!

I disse dager sender fylkeskommunene på Agder ut mer enn 60 000 invitasjoner til å delta og svare på spørsmål om egen opplevelse av helse og andre folkehelserelaterte spørsmål.

27.09.2019

Tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter som flyttes grunnet plassmangel

Fylkesmennene gjennomfører i 2019 og 2020 landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter som grunnet plassmangel ved sykehuset flyttes til annen sengepost enn den som har fagspesifikk sykepleiekompetanse på pasientens aktuelle helseproblem.

18.09.2019

Fag- og erfaringskonferanse sosiale tjenester i NAV, rus- og psykisk helse

Tema for årets fag- og erfaringskonferanse er "Sårbare overganger" og vi vil rette fokus mot utfordrende overganger i og mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og kriminalomsorg.

16.09.2019

Ung- data konferansen Ung i Agder 2019

Tema for konferansen blir presentasjon av hovedfunnene fra Ungdata- undersøkelsen i Agder

13.09.2019

Ungdata-konferansen Ung i Agder 2019

Tema for konferansen blir presenstasjon av hovedfunnene fra Ungdata-undersøkelsen i Agder.

13.09.2019

Engasjerende Inn på tunet-seminar under Arendalsuka

Mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus opplever ofte det aktive gårdslivet som meningsfullt.

11.09.2019

Tilsyn med tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Englegård behandlingssenter

Fylkesmannen i Agder gjennomførte  tilsyn ved Englegård behandlingssenter, hvor det ble avdekket brudd på forsvarlighetskravet jf. lov om spesialisthelsetjenesten § 2-2.

11.09.2019

Ledig verv i kontrollkommisjonen

Ledig verv som vara for leder av kontrollkommisjon for DPS i Aust-Agder 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel