Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er eit felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Fylkesmannen skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Fylkesmannen være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Fylkesmannen skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Fylkesmannen kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


22.11.2017

Stort engasjement på fagdag for helsestasjoner og skolehelsetjenesten

Mange deltakere og stor interresse ved lansering av ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom!

06.10.2017

Konferanse om psykisk helse og livsmestring i skolen

Fylkesmannen vil anbefale denne konferansen som arrangeres av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

28.09.2017

Fagdager for frisklivssentralene på Agder

Fylkesmannen og Kristiansand kommune inviterer alle ansatte ved frisklivssentralene og deres samarbeidspartnere til to spennende fagdager 11. og 12. desember 2017.

16.08.2017

150 deltakere på Fylkesmannens årlige frokostmøte under Arendalsuka

God samhandling rundt barn og unge som strever er ett aktuelt tema som engasjerer mange.

18.05.2017

Aust- og Vest-Agder blir programfylker for folkehelse!

Agder er en av fem regioner som blir med i ordningen «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027».

09.05.2017

Agderfylkene vil med i folkehelseprogram for bedre psykisk helse og livskvalitet

KS og Staten har gått sammen om å etablere program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 der barn og unge skal være prioritert målgruppe. 

03.05.2017

Kandidater til Fylkesmannens ungdomsråd

Kommunene og fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder oppfordres til å sende inn forslag til mulige kandidater innen 15.mai 2017.

27.03.2017

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkesmannen utlyser tilskuddsmidler for 1,5 million til kommunene på Agder - søknadsfrist er 28. april 2017.

08.02.2017

Nordmenn drikker og røyker mindre

Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.

19.01.2017

Ungdomsrøykingen er rekordlav

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kun tre prosent av unge i alderen 16-24 år røyker daglig, mens flere unge snuser.