Tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter som flyttes grunnet plassmangel

Fylkesmennene gjennomfører i 2019 og 2020 landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter som grunnet plassmangel ved sykehuset flyttes til annen sengepost enn den som har fagspesifikk sykepleiekompetanse på pasientens aktuelle helseproblem.

Tilsynet omfatter flytting/utlokalisering av somatiske pasienter med helseproblemer innenfor fagområdene indremedisin, gastrokirurgi og ortopedisk kirurgi.

Tilsyn er nå gjennomført ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand, og konklusjonen etter tilsynet er at det ikke er iverksatt tilstrekkelige risikoreduserende tiltak ved utlokalisering. Fylkesmannen finner at helseforetaket ikke sikrer nødvendig samhandling og kompetanseoverføring mellom moderpost og mottakende sengepost, og at pasienter ikke får oppfylt sin rett til nødvendig informasjon i forbindelse med utlokaliseringen. Se tilsynsrapport i høyremenyen for mer informasjon.