Tilskuddsordninger


21.05.2019

Tilskudd kompetanshevende tiltak rus- og psykisk helse 2019

Fylkesmannen har i oppdrag å understøtte komptansehevende tiltak på rus- og psykisk helsefeltet. I den forbindelse har vi avsatt noe midler for å bidra til lokal tjenesteutvikling.

07.02.2019

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkesmannen utlyser tilskuddsmidler til kommunene på Agder - søknadsfrist er 1. mars 2019.

07.02.2019

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2019

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2019.  

01.02.2019

Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

01.02.2019

Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov.

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov.

15.01.2019

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for 2019

Kommunene i Aust- og Vest-Agder kan søke og rapportere om tilskudd - søknad skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - søknadsfrist 01.03.19.

09.01.2019

Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

Kommunene kan søke om tilskudd for å styrke feltet - søknadsfrist 1. mars 2019.

03.01.2019

Dagny Herlofson Hansens legat 2019

Personer med fysiske handicap som er bosatt i Aust-Agder kan søke om midler fra legatet - søknadsfrist 27. februar 2019.

20.12.2018

Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Kommunene kan søke Helsedirektoratet om tilskudd - søknadsfrist 31. januar 2019.

20.12.2018

Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2019

Kompetanse- og innovasjonstilskuddet skal styrke kommunens evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester. Søknads- og rapporteringsfrist 1. mars 2019.

Flere nyheter