Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


30.11.2019

Lisensfelling av ulv i region 3 Oppland, region 4 Oslo, Akershus, Østfold og region 5 Hedmark utenfor ulvesonen 2019 - 2020

Søndag 1. desember starter lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen. I region 3 (Oppland) er det fastsatt en lisensfellingskvote på 5 dyr. I region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) og region 5 (Hedmark) er det fastsatt en lisensfellingskvote på 12 dyr utenfor ulvesona.

28.11.2019

Foreløpig informasjon om lisensfelling ulv i region 3, 4 og 5

Her følger foreløpig informasjon om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i de tre rovviltregionene 3, 4 og 5.

17.10.2019

Søknad om erstatning for tap husdyr til fredet rovvilt

Søknadsfristen er 1. november 2019 rettes til Fylkesmannen i Innlandet.Søknaden må fremmes i Elektronisk søknadssenter.Det skal vedlegges oppdaterte besetningslister.

02.10.2019

Fylkesmannen fraråder rovviltklagenemnd

Fylkesmannen i Innlandet fraråder en ordning med en nasjonal rovviltklagenemnd, men støtter i et høringssvar forslaget om færre og større rovviltregioner, så lenge rovviltregionene ikke blir for store.

24.09.2019

Forvaltningsplan for rovvilt region 3/Oppland er sendt ut på høring

Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland er lagt ut på høring.   

09.09.2019

Lisensfelling av jerv i Innlandet 2019 - 2020

Det åpnes for lisensfelling av jerv i Innlandet. I region 3 Oppland har nemnda fastsatt en kvote på 10 dyr, med avgrensing i ulike soner. I region 5 Hedmark har Klima- og Miljødepartementet vedtatt at det kan felles inntil 22 dyr i deler av Hedmark.

02.09.2019

Endring av lisensfellingsområde for bjørn i region 5 / Hedmark

Med virkning fra 3. september er lisensfellingsområdet i region 5 endret, slik at Engerdal kommune ikke lenger inngår i fellingsområdet.

26.08.2019

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2019

For å få en bedre oversikt over bestandsstørrelsen av bjørn i Norge har man fra 2006 samlet inn ekskrementer og hår fra bjørn gjennom ”Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt”.

19.08.2019

Lisensfelling av bjørn i region 3 / Oppland og Region 5 / Hedmark i 2019

Rovviltnemnda i region 3 /Oppland og Rovviltnemnda i region 5 /Hedmark har vedtatt kvoter for lisensfelling av brunbjørn i perioden 21. august til 15. oktober.

13.08.2019

Fylkesmannens beredskapsplan for rovvilt og beitedyr

Fylkesmannen har utarbeidet en beredskapsplan for rovvilthendelser i Innlandet. 

Flere nyheter


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 10. september - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: Kommer
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jaktitd utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai