Skjema og tjenester

Skjema Tema Beskrivelse
A
Akutte forebyggende tiltak Miljø og klima Rovvilt
Askespredning - søknadsskjema Folk og samfunn Elektronisk skjema for søknad om askespredning kan sendes inn fra personer som søker om at egen aske skal bli spredd for vinden, eller det kan søkes om askespredning på vegner av en annen person
B
Barnehagefakta Barnehage og opplæring Barnehage
Barnehager - tilretteleggingsmidler Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å søke om Tilretteleggingsmidler barnehage - lokale prioriteringer
D
Driftsplaner for akvakulturanlegg i sjøvann Miljø og klima Fiskeoppdrett
Driftsstøtte til FL, interkommunale friluftsråd, FRIFO og FNF friluftsliv Miljø og klima Friluftsliv
E
Elvefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Erstatningsordningene i landbruket Landbruk og mat Erstatningsordning
F
Fellingstillatelse på oter i oppdrettsanlegg - søknadsskjema Miljø og klima Søknad om fellingstillatelse på oter i oppdrettsanlegg
Fiskeforedling - meldeskjema for fiskeforedlingsbedrifter Miljø og klima Skjemaet gjelder for fiskeforedlingsbedrifter som bruker 50 tonn råstoff eller mer per år eller produserer inntil 75 tonn/døgn ferdig produkt og som har utslipp i sjø.
Fiskeforvaltning Miljø og klima Tilskudd til fisketiltak
Forliksrådsmedlemmer - valg av Folk og samfunn Elektronisk skjema for melding om valg av nytt forliksråd og suppleringsvalg
Forliksråd - oppnevning av midlertidig stedfortreder Folk og samfunn Elektronisk skjema for oppnevning av en stedfortreder for et forliksrådsmøte eller inntil tre måneder av gangen.
Fritak for taushetsplikt Folk og samfunn Sikker sending for søknad om fritak for taushetsplikt elektronisk til Fylkesmannen
Fri rettshjelp for privatpersoner Folk og samfunn Søknad om fri rettshjelp for privatpersoner - egenerklæringsskjema
G
Godtgjøring til eksterne, registrer ny bruker Annet Hvis det er første gangen du skal kreve honorar eller sende reiseregning til Fylkesmannen, må du bruke dette skjemaet for å registrere deg som ekstern mottaker.
Godtgjøring til ekstern mottaker Annet For eksterne mottakere som skal levere reiseregning, utgiftsrefusjon eller kreve honorar. Utbetalingen skjer via appen "Betalmeg". Skjemaet forutsetter at du allerede har registrert deg som bruker.
Grunntilskudd til autoriserte naturinformasjonssentre Miljø og klima Naturmangfold
GSI-ansvarlige i kommunene i Nordland Barnehage og opplæring GSI-ansvarlige i kommunene i Nordland
K
Klagesak Plan- og bygningsloven Plan og bygg
Klage på standpunktkarakter i grunnskolen Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Kompetansemidler Framtidens barnehage Barnehage og opplæring Søknad om midler og rapport
Kulturlandskapsområder Miljø og klima Verneområder. Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder
L
Leirskoleopplæring Barnehage og opplæring Tilskudd til leirskole. Grunnskole og videregående opplæring
M
Melding fra norske skoler i utlandet Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å sende sikker melding fra norske skoler i utlandet til Fylkesmannen
Melding om reindrift Landbruk og mat Reindrift
Melding til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding til Fylkesmannen, eller ettersending av dokument.
Motorferdsel i verneområde - Søknad Miljø og klima Søknad om motorferdsel i vernet område
Mudring, dumping og utfylling - søknadsskjema Miljø og klima Nytt skjema fra 2019. Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
O
Opplæring av unge asylsøkere Barnehage og opplæring Søknad og refusjonskrav for opplæring av barn og unge i asylmottak eller mottakssenter.
P
Prosjektskjønn Kommunal styring Kommunal fornying
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kap 0765 post 60 - Tilskudd Helse omsorg og sosialtjenester Skjemaet skal brukes av kommunene til både søknad og rapportering for tilskuddet i 2018, og erstatter tidligere pdf-/word-skjema utarbeidet av Helsedirektoratet
Personopplysninger Samfunnssikkerhet og beredskap Elektronisk skjema
R
Rapportering- Avd.ansvarlig med overordnet ansvar Barnehage og opplæring Opplæring innen kriminalomsorgen
Regionalt miljøtilskudd Landbruk og mat Miljøtiltak i jordbruket
Reinmerkeregisteret Landbruk og mat Reindrift
Rettshjelpskalkulator Folk og samfunn Fri rettshjelp
Rovvilt - Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Miljø og klima Rovvilt
Rovvilt - Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl. Miljø og klima Rovvilt
Rovvilt - Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl. Miljø og klima Rovvilt
Rødlistebasen Miljø og klima Naturmangfold
S
Samisk - tilskudd til opplæring Barnehage og opplæring Søknad om tilskudd til opplæring i samisk
Samisk - timer til opplæring Barnehage og opplæring Søknad om timer til opplæring i samisk
SEVU PPT Støtte til etterutdanning Barnehage og opplæring SEVU PPT Søknad støtte til etterutdanning
Sikring av friluftslivsområder Miljø og klima Friluftsliv
Sjølaksefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Skjønnsmidler drift - søknadsskjema Kommunal styring Søknad om skjønnsmidler - drift
Skogfondssystemet Landbruk og mat Skogbruk
Skogskader Landbruk og mat Skogbruk
Svømming i barnehager - Rapportering på tilskudd Barnehage og opplæring Rapportering av tilskudd for svømmeopplæring i barnehager
Svømming i barnehager - tilskudd Barnehage og opplæring Søknadsskjema for kommuner og frivillige organisasjoner
Svømming minoritetsspråklige elever Barnehage og opplæring Tilskudd svømmeopplæring minoritetsspråklige elever
Søknad om tilskudd - Helsedirektoratet Helse omsorg og sosialtjenester Søknad om tilskudd - Helsedirektoratet
Søk om separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Separasjon og skilsmisse
T
Tilskudd til friluftsaktivitet, MARKA Miljø og klima Friluftsliv
Tilskudd til prioriterte arter Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til utvalgte naturtyper Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til vassmiljøtiltak - kalking Miljø og klima Vann
Tilskudd til vilttiltak Miljø og klima Rovvilt
Tilstandsrapport for skoler og barnehager - kommuner i Nordland Barnehage og opplæring Tilstandsrapport for skoler og barnehager - kommuner i Nordland
Tips om økonomiske misligheter Landbruk og mat Vi ønsker tips om økonomiske misligheter, eller mistanke om det, i landbruks- eller reindriftsforetak.
Tvangsprotokoller og klagesaker barnevern Barn og foreldre Elektronisk skjema for tvangsprotokoller og klagesaker barnevern
U
Utrednings- og tilretteleggingsmidler-søknad Landbruk og mat Næringsutvikling
Utslippstillatelse for industribedrifter - søknad Miljø og klima Forurensning
V
Varsel om kritikkverdig forhold Folk og samfunn En arbeidstaker som får kjennskap til et mulig kritikkverdig forhold på sin arbeidsplass, har rett til å varsle offentlige myndigheter om dette.
Varsling av akutt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektroniske skjema som sendes inn ved melding om akutte utslipp fra avløpsanlegg med tillatelse etter kap.14 i forurensningsforskriften der utslippet har miljømessig betydning.
Varsling av planlagt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektronisk skjema for planlagt varsling av utslipp, som også skal brukes til oppfølgingsmelding.
Vergegodtgjøring Helse omsorg og sosialtjenester, Vergemål Vergemål
Verktøy - barnehage Barnehage og opplæring Barnehage
Verktøy - utdanning Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Videreutdanning Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskole og videregående opplæring
Å
Årlig rapportering av eigenkontrollen for landbasert industri Miljø og klima Avfall og gjenvinning
Årlig rapportering for deponier Miljø og klima Avfall og gjenvinning