Høring av forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde


Høringsfrist 01. februar 2020 23:59

Fitjan fuglefredningsområde Foto: Carina Ulsund
Fitjan fuglefredningsområde Foto: Carina Ulsund

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde i Selbu kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring.

Om verneområdet
Fitjan ble fredet som fuglefredningsområde 23.desember 1983. Verneområdet dekker et areal på ca. 205 daa hvorav 95 daa er vannareal. Formålet med fredningen er å bevare et spesielt våtmarksområde med et rikt og interessant fugleliv, og bevare et viktig trekkområde for vannfugl.

Forvaltningsplanen
En forvaltningsplan skal fungere som et praktisk hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten og sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Formålet er å ivareta verneverdiene på best mulig måte, samtidig som forvaltningsplanen skal beskrive saksbehandlingsrutiner og avklare forholdet til andre interesser i området.

Har du innspill, spørsmål eller kommentarer til forvaltningsplanen? Innspill kan sendes til: Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no