Søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider for Bane NOR i Drammen kommune (UDK 33)


Høringsfrist 18. november 2019 00:00

Bane NOR har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsarbeider i forbindelse med utbygging av Vestfoldbanen i Drammen kommune. 

Bane NOR søker om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsarbeider i forbindelse med forberedende arbeider tilknyttet utbygging av Vestfoldbanen (InterCity). Søknaden gjelder arbeider vest for Gulskogen, riggområder ved Arbojordet og Børsemakergata/Grønland 35 og 37, føringsveier og arbeider ved Kreftings Gate, nord for spor. Oppstart for arbeidene er planlagt til 20. januar 2020 med ferdigstilling til 21. september 2021. 

Det ble i februar 2019 gitt tillatelse fra Fylkesmannen til utslipp fra forberedende arbeider for entreprisene UDK 28 og UDK 33 i tillatelse 2019.0031.T. Ettersom rekkefølgen på arbeidene, anleggsområdene og omfanget av arbeidene nå skal endres, har Bane NOR søkt om ny utslippstillatelse for entreprisen UDK 33. Entreprisen UDK 28 utgår. Søknaden for UDK 33 omfatter utslipp til luft og vann, massehåndtering og avfall, samt utslipp av støv, støy og lys. 

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Høring 
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 18. november 2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser skal merkes med referanse 2019/46416. 

Etter at eventuelle uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker for uttalelse.