Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Oslo og Viken. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt.

Hvilken informasjon finner du i tilsynskalenderen?

Tilsynskalenderen viser våre kommunerettede tilsyn som formelt er varslet kommuner/ virksomheter. Oversikten oppdateres jevnlig.

De aller fleste av våre tilsynsrapporter publiseres også her, med unntak av:

  • Rapporter fra Fylkesmannens gjennomførte tilsyn på barnevern, NAV kommunale tjenester, sosial- og helseområdet legges ut på Helsetilsynet.
  • Rapporter fra Fylkesmannens gjennomførte tilsyn på miljøområdet legges ut på Norske utslipp.

Samordning av tilsyn

Kommuneloven § 60 e gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlig tilsyn rettet mot kommunesektoren. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene.

I praksis løses denne oppgaven gjennom en plan som viser samlet tilsynsaktivitet mot kommunesektoren. Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsetater og forvaltningsrevisjoner ligger her- oppdatert 27.09.19.

Statlig tilsyn og kommunal egenkontroll har det til felles at de skal bidra til at kommunen løser sine oppgaver innenfor rammene av lover og forskrifter. For at denne innsatsen skal utnyttes best mulig, er det viktig å holde seg orientert om hverandres tilsynsarbeid. Vi viser i den forbindelse til Norges Kommunerevisorforbund som har laget et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet (og selskapskontroller) fra hele landet og innenfor de fleste sektorer og fagområder. 

 

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
september 2019
06. sep - 13. des 36 - 50 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsyn med Halden kommune Halden kommune
23. sep - 13. des 39 - 50 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsyn med Nannestad kommune - Spesialundervisning Nannestad kommune, Preståsen skole og Nannestad ungdomsskole
24. sep - 20. des 39 - 51 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles nasjonalt tilsyn - Drammen kommune - Marienlyst skole Drammen kommune, Marienlyst skole
26. sep - 16. des 39 - 51 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsyn med Lier kommune - Hegg skole Lier kommune - Hegg skole
26. sep - 16. des 39 - 51 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsyn med Rakkestad kommune - Bergenhus skole Rakkestad kommune - Bergenhus skole
november 2019
25. nov - 06. des 48 - 49 Sosial- og barnevernavdelingen Tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning Bærum kommune
26. nov 48 Stab for samordning, beredskap og prosjekt Tilsyn kommunal beredskapsplikt - Nore og Ulvdal kommune Nore og Ulvdal kommune
28. nov 48 Stab for samordning, beredskap og prosjekt Tilsyn kommunal beredskapsplikt - Nes (Bu.) kommune Nes (bu.) kommune
Dato Arrangement
september 2019
06. sep - 13. des Tilsyn med Halden kommune
23. sep - 13. des Tilsyn med Nannestad kommune - Spesialundervisning
24. sep - 20. des Felles nasjonalt tilsyn - Drammen kommune - Marienlyst skole
26. sep - 16. des Tilsyn med Lier kommune - Hegg skole
26. sep - 16. des Tilsyn med Rakkestad kommune - Bergenhus skole
november 2019
25. nov - 06. des Tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning
26. nov Tilsyn kommunal beredskapsplikt - Nore og Ulvdal kommune
28. nov Tilsyn kommunal beredskapsplikt - Nes (Bu.) kommune