Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis meir


15.09.2020

Nyttig samarbeid i Jordbrukets beredskapsforum

Referat fra møtet i Arbeidsutvalget 9. september.

11.09.2020

Ekstraordinært oppkjøp av melkekvoter i 2020

Staten kjøper opp 1 727 304 liter kvote fordelt på 19 selgere i Agder.

04.09.2020

Fagmøte om pollineringsvennlige vekster

Tirsdag 22. september kl. 17.00 på Søgne videregående skole.

02.09.2020

Det blomstrer i Andelslandbrukene på Agder

Flere dager i uka møtes andelshaverne på jordene «sine» for å høste av sommerens arbeid med såing og grasing

02.09.2020

Kulturlandskapsdag i strålende vær i Bygland

Landbruksbyråkrater fikk se gamle bygninger og flott landskap på Skore og Åraksbø.

02.09.2020

Agder fylkeskommune gir «korona-tilskudd» til grøfting

Det kan gis 2000 kr per dekar eller 30 kr per løpemeter i tillegg til statlig tilskudd. 17. september 2020 melder fylkeskommunen at midlene allerede er oppbrukt.

02.09.2020

Mer samarbeid skal gi økt verdiskaping i treindustrien

Samlet til seminar om prosjektet Tre på Agder.

17.07.2020

Landbruks- og matministeren til Grimstad

Tirsdag 21. juli besøker Olaug Bollestad NIBIO Landvik og bonde Ole Didrik Stensohn. Tema er norsk planteproduksjon.

07.07.2020

Økt omdisponering av dyrka jord på Agder i 2019

Hovedårsaken er utbygging av E39 og Rv 9.

Ny versjon av smittevernveileder for grøntprodusenter

Koronavirus: Mattilsynet informerer om smittevern til produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet. Fra 6. juli er det åpnet for at testing kan erstatte karantene i noen tilfeller.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel