Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis meir


25.05.2020

Beitetilskuddene i produksjonstilskudd

Alle dyr du søker utmarksbeitetilskudd for må ha minst 50 % av grovfôropptaket sitt fra utmarksbeite i minst 5 uker.

15.05.2020

Koronavirus – ny smittevernveileder for grøntprodusenter

Mattilsynet informerer om smittevern til produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet.

13.05.2020

Koronasituasjonen – informasjon til bønder og skogeiere

Nyhetsbrev per 13. mai 2020 fra aktører innen landbrukssektoren i Agder.

06.05.2020

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

På grunn av koronasituasjonen er det innført ekstra tilskudd på 1,30 kr per plante.

27.04.2020

Soner for pollinerende insekter – regionalt miljøtilskudd i jordbruket

Tekstforslag for nytt tiltak på høring – frist 20. mai 2020.

24.04.2020

Nasjonale midler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket

Landbruksdirektoratet inviterer organisasjoner, institusjoner og bedrifter til å søke tilretteleggingsmidler for å styrke verdiskapingen i næringen.

22.04.2020

Koronasituasjonen – ny risikoavlastning for grøntprodusentene

Kan søke erstatning for avlingssvikt ved mangel på arbeidskraft i innhøstingssesongen 2020.

15.04.2020

Utvikling og status i jordbruket i Agderfylkene 2019

Etter høy aktivitet i 2018, er bildet mer sammensatt for 2019.

27.03.2020

Koronavirus – informasjon til bønder

Fylkesmannen har samlet informasjon om korona-situasjonen fra aktører rundt Agder-bøndene – nyhetsbrev per 27. mars 2020.

20.03.2020

Jordbrukets beredskapsforum følger koronakrisen

Referater fra møter 19. mars, 26. mars, 2. april, 24. april og 7. mai.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel