Tilskuddsordninger

Informasjonen er under oppdatering. Miljødirektoratets søknadssenter er nå (2.12.2019) åpnet for søknader til noen av tilskuddsordningene. Vi oppdaterer listen over aktive ordninger fortløpende. For de fleste tilskuddsordningene er tidfsfristene de samme som tidligere år.

Her følger en oversikt over en del statlige tilkuddsordninger for miljøtiltak over Miljøverndepartementets budsjett. Søknader om tilskudd sendes gjennom det elektroniske søknadssenteret til Miljødirektoratet. Du kan gå direkte til søknadssenteret via denne lenka https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/.

Du finner også informasjon om tilskuddsordningene i Rundskriv T-1/19 Tilskotsordningar for 2020  fra Klima- og miljødepartementet.

Tilskuddsordninger som Fylkesmannens miljøvernavdeling forvalter:


Se omtale i Miljødirektoratets søknadssenter av de enkelte tilskuddsordningene ved å klikke på lenkene under. For følgende tilskuddsordninger er søknadsfristen normalt 15. januar.

 • Fisketiltak for laks og sjøaure (anadrome laksefisk)
 • Kalking  av vassdrag (ikke åpnet ennå)
 • Trua naturtyper (utvalgte naturtyper og naturtyper på rødlista, ikke åpnet ennå)
 • Trua arter (prioriterte arter og arter på rødlista, ikke åpnet ennå)
 • Villreintiltak og vilttiltak  (truede eller sårbare arter eller arter det ikke kan høstes av, samt grågås og kortnebbgås)
 • Tiltak i prioriterte kulturlandskapsområder (ikke åpnet ennå)
 • Tiltak for ville pollinerende insekter (ikke åpnet ennå)

Disse tilskuddsordningene har andre søknadsfrister:

 • Akutte forbyggende tiltak mot skade fra rovvilt (kan søkes hele året)
 • Forebyggende tiltak i rovviltforvaltningen (søknadsfrist 15. februar *) )
 • Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen (søknadsfrist 15. februar *) )
  *) vi henstiller til søkere om å søke tidligst mulig, helst innen 1. februar

 • Tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket (kontakt Fylkesmannens landbruksavdeling)

Noen aktuelle ordninger som Miljødirektoratet forvalter:

Søknad og rapportering:

Søknader skal sendes inn gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Du kan registrere deg som søker og finne informasjon om søknadsprosedyren der, sammen med omtale av de enkelte tilskuddsordningene.

Rapportering av tiltak det er gitt tilskudd til skal også skje gjennom søknadssenteret. Ta eventuelt kontakt med Fylkesmannen for veiledning. 

I kolonnen til høyre kan du laste ned skjemaer for rapportering av tilskudd som er gitt av Fylkesmannens miljøvernavdeling. Du finner skjemaer for følgende tilskuddsordninger:

 • Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak
 • Tilskudd til naturforvaltningsformål, felles skjema for fisketiltak, vilttilltak, trua naturtyper og trua arter.
 • Driftstilskudd til Skjærgårdstjenesten

 

Tilskudd til friluftslivsformål

De statlige tilskuddsordningene til friluftslivsformål forvaltes av fylkeskommunen:

 • Sikring av friluftslivsområder
 • Tilskudd til friluftsaktivitet
 • Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn
 • Tilskudd til fylkeskommunene til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
 • Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde

For mer informasjon kan du se nettsidene til:

 


01.02.2016

Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder 2016

Fra 1. februar kan det søkes om tilskudd til forvaltningstiltak i nasjonalt verdifulle kulturlandskap, unntatt de som har fått status som utvalgte kulturlandskap.