Landbrukskonferansen 2019 - Klimaklokt vestlandslandbruk

Dato:
3. september 2019 11:00 - 4. september 2019 15:00
Stad:
Sogndal Quality hotell, Sogndal
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland og Fylkeskommunen i Hordaland og Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Kommunane
Påmeldingsfrist:
19.08.2019 14:00:00

Korleis kan landbruket medverke i klimadugnaden og korleis kan bonden handtere klimaendringar? Dette var hovudtema for Vestland sin første landbrukskonferanse.

3-4. september arrangerer Fylkesmannen i Vestland og  fylkeskommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane landbrukskonferanse i Sogndal.

Gjennom to dagar skal kommunar og andre interesserte få auka kunnskap gjennom gode og aktuelle innlegg, og dele erfaringar og idear. Vi vil også få tid til å bli kjende med nye samarbeidspartnarar og byggja nettverk.

Hovudtema for konferansen er Klimaklokt vestlandslandbruk. I tillegg får du innsikt i mange ulike landbruksfaglege tema.

Programmet finn du til høgre på sida.

Presentasjonar:

For mykje eller for lite vatn - norsk landbruk i eit endra klima
v/ Jakob Simonhjell, NLR

Planting av skog - kva betyr det for klima, miljø og næring
v/ Hansen, NIBIO

Mat, mytar og jakten på syndebukkar, v/ Svihus, NMBU

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing (Noradapt), v/ Aall

Nytt fylke med ambisjonar for næringsutvikling og samarbeid innan landbruket,
v/ Høgalmen, FK, og Haugsvær, FMVL

Klimavenleg matproduksjon i praksis, v/ inspirasjonsbonde Turid Haga Vange

Den store klimadugnaden og landbruket si rolle, v/ Almås, Ruralis

 

Presentasjonar frå parallellsesjonane:

Innovasjon i frukt og bær, v/Widding, siderklynga Hardanger

Innovasjon i frukt og bær, v/ Mundal, Lærdal Grønt

Jordvern - god planlegging, v/ Waage, FMVL

Korleis kan samarbeid føre til rekrutering i landbruket,
v/ Vebjørnsen, Mo- og Øyrande vidaregåande skule

Nasjonalt prosjekt for rekrutering til naturbruksutdanning,
v/ Haugen - Norges Bondelag

Rovdyrforvaltning i Vestland - ansvar og roller, v/ Mjelstad, FMVL

Kva er biogass og kva erfaringar har vi gjort på Voss,
v/ Araldsen, Indre Hordaland Miljøverk

Forvaltningsrett og praktisk sakshandsaming, v/ Øvrebø, FMVL

Produksjonstilskot - diverse tema, v/ FMVL

Resultat av kartlegging om forurensingskontroll og forvalting av gjødselregelverk,
v/ Vatshelle og Kalland, FMLA

Gamalnorsk sau - sau på heilårs utedrift, v/ Hilde Buer, bonde

Korleis motivere og engasjere bønder til arbeidet med tiltaksplan? Praktisk døme frå Myklebustdalen i Gloppen, v/ Bernt Reed, Gloppen kommune

Ny rettleiar frå NVE om naturleg kartvegitasjon
Gjødselitensitet og vassforurensing - nye kartløysingar for kommunen,
v/ Walle og Vatshelle, FMVL

Bruk av landbruksforskriftene til veg, planering og dyrking,
v/ Vatshelle, FMVL

 

Dato:
3. september 2019 11:00 - 4. september 2019 15:00
Stad:
Sogndal Quality hotell, Sogndal
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland og Fylkeskommunen i Hordaland og Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Kommunane
Påmeldingsfrist:
19.08.2019 14:00:00