Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


18.11.2019

Etablering av nettverk for barnehager

Fylkesmannen i Oslo og Viken vil legge til rette for etablering av nettverk for barnehager med samiske barn og/eller barn av nasjonale minoriteter. Vi ønsker kontakt med barnehager som ønsker å delta.  

08.11.2019

Tett på!

Regjeringen la i dag fram stortingsmeldingen "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

08.11.2019

Foiler fra Fagtorg sørøst 2019

Statped har nå publisert foilene fra Fagtorg på sine hjemmesider.

30.10.2019

Dato for fellessensur i videregående opplæring våren 2020

Dato for fellessensur for sentralt gitt eksamen i videregående opplæring er satt til torsdag 18. juni og fredag 19. juni i Lillestrøm. 

24.10.2019

Tilskudd til barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehager i Oslo og Viken med samiske barn og/eller barn av nasjonale minoriteter, kan søke om midler til barnehagebasert kompetanseutvikling.

11.09.2019

Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere som underviser voksne

Tilskuddet skal bidra med finansiering til kvalitetsutvikling i opplæringstilbudene for voksne gjennom etterutdanningstiltak for lærere og ledere som underviser i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring (inkludert FVO) for voksne og videregående opplæring for voksne.

09.09.2019

Når skal barn i barnehager regnes som tre år?

Kunnskapsdepartementet har svart på spørsmål om når et barn regnes som tre år etter arealnormen, og kommet med viktige avklaringer om når barn i familiebarnehager skal regnes som tre år.      

06.09.2019

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Vi har fortsatt midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken.

06.09.2019

Tilskudd til svømming i barnehage

Det er fortsatt mulig å søke på tilskudd til svømming i barnehage

26.08.2019

Informasjon om nasjonale prøver

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ansvar for å påse at nasjonale prøver blir gjennomført i tråd med forskrift og retningslinjer. Vi ønsker i den forbindelse å minne skoleeierne på at det er deres ansvar å følge opp skolene.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel