Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


29.05.2020

Regjeringen har bevilget 100 millioner til flomsikring i kommunene

Oslo og Viken er tildelt 10 millioner av disse. Den fylkesvise rammen er basert på vurderinger av de behov og tiltak som er spilt inn fra kommunene.

12.05.2020

Kommuneproposisjonen 2021 og Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen la i dag fram forslag til Kommuneproposisjonen 2021 og Revidert nasjonalbudsjett 2020.

30.04.2020

Fordeling av ekstra skjønnsmidler til våre kommuner i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

For at kommunene skal være best mulig rustet til å møte utfordringene de står ovenfor ble skjønnsrammen til kommunene i alt økt med 400 millioner kroner i 2020. Av disse fikk Oslo og Viken litt over 144 millioner kroner. Nå er fordelingen av disse klar.

20.04.2020

Midler til kommunesektoren som følge av Covid-19

Kommuner og fylkeskommuner har i dag i en ekstraordinær utbetaling fått overført midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

14.04.2020

Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2019

Foreløpige KOSTRA-tall er nå tilgjengelige og vi har laget et enkelt hefte med oversikt over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner. 

02.04.2020

Tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet

Informasjon om økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av pandemien. Tiltakene innebærer at fellesskapet- staten- bærer hoveddelen av inntektssbortfallet norsk økonomi nå opplever.

02.04.2020

Våre planlagte tilsyn både utsettes og avlyses på ubestemt tid

Vi er nødt til å tilpasse tilsynsaktiviteten vår, slik at kommunene skal kunne prioritere alle ressurser til å håndtere koronasituasjonen. 

20.03.2020

Regjeringen innfører hytteforbud

Regjeringen har vedtatt et midlertidig forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Verken kommunene eller Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra forskriften.

19.03.2020

Kommunene har behov for umiddelbare avklaringer

Kommunene er i en vanskelig situasjon og har mange utfordringer på grunn av koronaepidemien. Vi har bedt departementene om avklaringer som vil være til hjelp for krisehåndteringen i landets mest folkerike fylker. 

16.03.2020

Løpende kontakt med kommunene

Fylkesmannen er bindeledd mellom sentrale myndigheter og kommunene. Vi rapporterer nå jevnlig om status i kommunene i Viken og Oslo.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel