Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


03.07.2020

Skogfagdag Oslo og Viken ØST

Vi planlegger to skogfagdager med samme tema. For kommunene øst for Oslo blir samlingen 9. september. Tema blir bl.a. hogst i kantsoner langs vann og vassdrag.

03.07.2020

Skogfagdag Oslo og Viken VEST

Vi planlegger to skogfagdager med samme tema. For kommunene vest for Oslo blir samlingen 3. september. Tema blir bl.a. hogst i kantsoner langs vann og vassdrag.

03.07.2020

Høring: Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024

Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med kommunene og skognæringsorganisasjonene i regionen. Frist for høringsinnspill er 01.10.2020.

29.06.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Øvre Buskerud vil bli arrangert 17. september på Gol. 

29.06.2020

Marka i én region

Med Jevnaker og Lunner inn i Viken har vi nå hele skogområdet definert som Marka innenfor Oslo og Viken-regionen.

26.06.2020

Utdeling av stipender til elever på naturbruk

Som del av prosjektet “Velg Naturbruk” blir det hvert år delt ut stipender til elever som utmerker seg med personlig og faglig utvikling, og som bidrar til positive holdninger rundt seg.

22.06.2020

Mer viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

Her kommer mer informasjon om sommerens situasjon i skogbruket. Det er innført en ny tilskuddsordning for skogeiere for å holde hogstaktiviteten i gang. I tillegg ber vi dere følge med på det som kan bli et større barkbilleangrep i sommer.

19.06.2020

Økt fare for barkbilleangrep

Har du mye vindfall eller tørkestresset skog på eiendommen din? Da er det grunn til å sette inn tiltak raskt for å begrense angrep av barkbiller.

19.06.2020

Regionale miljøtilskudd 2020

Regionale miljøtilskudd for 2020 har søknadsfrist 15. oktober. Veiledningsmateriell er nå klart

18.06.2020

Bøndenes bidrag til pollinerende insekter

Bøndenes tilrettelegging for insekter ved å anlegge soner med insektsvennlige planter får oppmerksomhet. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel