Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


15.04.2020

Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Klikk her for å finne flere lenker og informasjon. 
01.07.2020

Unge mest smitta

No er det dei unge mellom 20 og 30 år som er mest utsett for å bli smitta av covid-19 i Vestfold og Telemark. Gjennomsnittsalderen på dei som har testa positivt i fylket vårt i juni er 26 år, medan det i mars var 53 år. Det viser tal frå laboratoria.

28.06.2020

Rettleiing for frivillige og tvungne smitteverntiltak

Rettleiinga tek for seg frivillig gjennomføring og førebygging for å unngå bruk av tvang kring smitteverntiltak. I tillegg blir det gitt utdjupande rettleiing for situasjonar der frivillige tiltak ikkje fører fram.

22.06.2020

Smittverns- og oppfølgjingsarbeid for personar med rus- og psykiske helseproblem

Det er satt av 4,16 millionar kroner i ekstra tilskot til kommunane i Vestfold og Telemark. Pengane skal gå til oppfølgjingsarbeid for personar med rus- og samtidige psykiske helseproblem. Det er særs kort søknadsfrist: 29. juni 2020.

17.06.2020

OCC ei viktig brikke i den regionale korona-beredskapen

I eit verstefall scenario med smitteutbrot som overstig det enkeltkommunar kan handtere sjølv, ynskjer Fylkesmannen å bruke Oslofjord Convention Center (OCC) som eining for pleietrengande og for tilbod om karantene.

15.06.2020

Nye retningsliner for tilsynssaker under pandemien

Koronapandemien har ført til endring i korleis Fylkesmannen handsamar klager mot helse- og omsorgstenesten.

03.06.2020

Tilskot til aktivitetstilbod for bebuarar i sjukeheimar

Helsedirektoratet har laga ein tilskotsordning for å stimulere til tiltak for å oppretthalde aktivitet og sosial kontakt for dei som bur i sjukeheimar og i omsorgsboliger. Det er ingen særskilt søknadsfrist. 

29.05.2020

Helse- og omsorgsinstitusjonar må så langt som mogleg leggje til rette for besøk

Behovet for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjonar må i ulike fasar av covid-19-epidemien vurderast opp mot risiko for smitte for den einskilde pasient/bebuar, for medpasientar, for pårørande og for tilsette.

29.05.2020

Heimebaserte tenester til feriebesøkande

Når koronamsitten er under kontroll skal kommunane sørge for at alle som oppheld seg i kommunen får tilbod om naudsynte tenester på eit forsvarleg nivå.

20.05.2020

God kapasitet til auka prøvetaking

Alle kommunane i vår region seier at dei no har kapasitet til å teste 1,5 % av befolkninga kvar veke for Covid-19.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel