Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


28.05.2020

Følg med på vårflaumen

-Vi vil oppmoda folk om å sikre bygningar og anna som ligg tett på elveleia i forbindelse med fare for vårflaum. Det er mykje snø i fjellet som kan smelta på kort tid. Det seier fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

28.05.2020

Kortkurs i bruk av plantevernmidlar i nærleiken av vatn.

Mattilsynet har endra reglane for bruk av plantevernmidlar i nærleiken av vatn. Norsk Landbruksrådgjeving Østafjells held eit kortkurs i samband med desse endringane.

27.05.2020

8 millionar til flaumvern i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen gir kommunane 8 millionar kroner til tiltak mot flaumskade. 4,5 millionar går til mobilt flaumvernutstyr. Pengane kjem frå Kommunal- og regionaldepartementet.

18.05.2020

Store endringar for jordbruket i Vestfold og Telemark dersom tiltak i Klimakur 2030 blir satt i verk

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har analysert mulige endringer for jordbruket i 2030 dersom tiltaka i Klimakur 2030 blir sett i verk. Dette arbeidet viser at antall storfe i fylket blir redusert med 47 %.

15.05.2020

Smittevernrettleiar for grøntnæringa er endeleg på plass

Rettleiaren gjev råd for korleis ein skal leggje til rette for gode karanteneforhold for sesongarbeidskraft som kjem frå andre land. Den gjev også råd om kva slags arbeid som kan utførast under karanteneperioden og etterpå, og på kva måte arbeidet må skje for å sikre at smitte ikkje blir spreidd.

12.05.2020

Treng du autorisasjonsbevis eller treng du å fornye autorisasjonsbeviset ditt?

Norsk Landbruksrådgivning Østafjells melder om stor interesse for digitalt autorisasjonskurs. Autorisasjonskurset med oppstart den 27. mai 2020 er no fullteikna. Men det vil bli halde eit kurs til med eksamen den 29. mai 2020 og her er det pr. dato 10 ledige plassar.

11.05.2020

Nytt om reglar for veterinærområdet ved utbrot av koronasmitte

Landbruksdirektoratet har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidt eit notat som svarar ulike spørsmål på veterinærområdet i samanheng med koronasituasjonen.

08.05.2020

Opnar for innreise for sesongarbeidarar i landbruket

Så langt under korona-nedstenginga har det berre vore arbeidsfolk frå EØS-land som har hatt løyve til å reise til Noreg for å jobbe som sesongarbeidarar i landbruket. Men no utvidast dette høvet også til såkalla «tredjeland». For mange av desse landa krevjast det også visum for å komme inn i Noreg.

07.05.2020

Mattilsynet gir inga utsetjing for fornying av autorisasjonsprovet

Ein får ikkje får forlengt autorisasjonsprovet for kjøp av plantevernmidlar ut 2020 pga. koronautbrotet. I ein periode var dette oppe til diskusjon, men då det blei klart at kursarrangørane kunne få til alternativ med digitale kurs var det den løysinga som blei vald. 

29.04.2020

Nasjonale midlar til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket

Landbruksdirektoratet inviterer organisasjonar, institusjonar og bedrifter til å søkje tilretteleggingsmidlar for å styrkje verdiskapinga i næringa.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel