Håndtering av overskuddssnø

Snødeponi
Snødeponi (Foto: Fylkesmannen i Vestfold)

Snø som dumpes i vann eller deponeres på land kan være et forurensningsproblem, og aktuelle aktører har plikt til å undersøke dette og påse at overskuddsnøen håndteres forsvarlig.

Overskuddssnø kan inneholde betydelige mengder mikroplast, sand, grus, salt og søppel, samt miljøgifter/tungmetaller. Dette er særlig en utfordring i sterkt bebygde og trafikkerte områder i byer og industriområder, samt når snøen er gammel, mellomlagres over lengre tid før bortkjøring, og ved den første brøytingen for sesongen.  

Dumping og deponering av snø kan skade miljøet, og det må vurderes i hvert tilfelle om et gitt område er miljømessig egnet for å tåle belastningen av den forurensede snøen. Dumping av snø i sjø og vassdrag bør i hovedsak unngås på grunn av faren for spredning av forurensing som ikke lar seg samle opp.

Fylkesmannen ber kommunale, statlige og andre veieiere om å gjennomføre stedspesifikk risikovurdering for å fastslå i hvilken grad deponeringen/dumpingen vil kunne være til skade for miljøet. Viktige vurderingstemaer vil være omfang, forurensningsgrad, naturverdier og områdets følsomhet for forurensningsbelastning. Dersom risikovurderingen viser at snøhåndteringen vil medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet må det søkes om tillatelse etter forurensningsloven 11.

Det er tiltakshaver sitt ansvar at overskuddsnøen håndteres forsvarlig og at forurensning ikke inntrer iht. forurensingsloven § 7. Fylkesmannen anbefaler at kommuner og andre veieiere  gjennomfører stedsspesifikk miljørisikovurdering for snøhåndtering. Det vil synliggjøre om overskuddssnøen medfører en fare for forurensning av ytre miljø, og gi grunnlag for om det må søkes om tillatelse til Fylkesmannen. Miljødirektoratet jobber med veiledningsmateriell, som vil bli publisert fortløpende når det foreligger.