Kommunereformen

Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Reformen gir færre kommuner, og fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge.

Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

Vis mer


14.12.2018

Kommunereformen 2020 på Agder

Statusgjennomgang for kommunesammenslåingene. Velkommen til møte 12. februar 2019.

23.03.2018

Hovlandsdalen overføres til Evje og Hornnes kommune fra 1. januar 2019

Fylkesmannens vedtok ny kommunegrense i området i brev datert 21. mars 2018.

19.01.2018

Overføring av Hovlandsdalen fra Birkenes kommune til Evje og Hornnes kommune

Høring før endelig vedtak om ny kommunegrense

30.06.2017

"Ufrivillige små" kommuner får økonomisk kompensasjon

Fire kommuner på Agder som står ufrivillig alene etter kommunereformen får nå kompensasjon. Dette er Birkenes, Evje- og Hornnes, Farsund og Vennesla, som får dekket halvparten av det de taper på omleggingen av inntektssystemet for kommune i 2017.

29.09.2016

Fylkesmannens rapport om kommunereformen oversendt KMD

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder slår fast at den frivillige prosessen ikke har løst reformbehovet på Agder. Reformarbeidet bør fortsette.

02.09.2016

Fylkesmannen foreslår 5 kommuner basert på dagens regionråd

Kommunereformens mål og kriterier betyr store kommuner som langsiktig løsning

01.07.2016

Sanner forlenger fristen

Videre prosess for kommuner som ikke rakk å vedta sammenslåing innen 1. juli

01.07.2016

Kommunereformstatus for Aust- og Vest-Agder kommunene pr. 01.07.2016

Hvem går sammen? Hvem vil, men får det ikke til? Og hvem vil ikke?

18.05.2016

Kommunereformen: Vi fraråder alenegang, spesielt for de som er små og ligger sentralt!

Kommunalministeren er positiv til at FM Buskerud har tegnet kart – også i Agder har vi gitt klare råd til kommunene.

02.11.2015

Infoskriv om kommunereformen – november 2015

I dette skrivet finner du oppdatert info om kommunereformen generelt og om arbeidet og prosessene i Aust-Agder spesielt. 

Flere nyheter