17.03.2020

Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Vi følgjer situasjonen kontinuerleg.
02.04.2020

Informasjon til avfallsanlegg

For å unngå at avfall hoper seg opp som følge koronasituasjonen gir Miljødirektoratet avfallsanlegg midlertidig løyve til å ta imot og lagre meir avfall. Dei har også bedt kommunane halde gjenvinningsstasjonane ope for å sikre eit minimumstilbod.

02.04.2020

Mellombelse forskrifter som gjeld barnehage, skule og introduksjonsprogram

Forskrifter som gjeld barnehage, skule og introduksjonsprogram blei vedtatt i statsråd 27. mars 2020. Dette er mellombelse forskrifter, som no er gjeldande, jf. koronalova.

02.04.2020

Påskeopne barnehagar og skuler

Regjeringa og partane i arbeidslivet vil sikre at sårbare barn, og barna til tilsette i kritiske samfunnsfunksjonar, får tilbod i heile påska.

02.04.2020

"Hytteforskrifta"

Det er vedteke eit forbod mot å overnatte på fritidseigedom i annan kommune enn heimstadkommunen. Forbodet går fram av paragraf 5 i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

01.04.2020

Tilskot til meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel 2020

Gjennom regionale miljøtilskot finst det fleire tilskotsordningar for meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel i Vestland. Vilkåra for å kunne motta tilskot gjeld all gjødsling gjennom sesongen. De må difor vurdere kva som kan vere relevant no, før vårgjødslinga startar.

01.04.2020

Tilbod til elevar og barn som ikkje kan vere heime

Det er vedtatt fleire mellombelse forskrifter på utdanningsområdet, mellom anna for skule og barnehage. Desse forskriftene har særreglar om klagerett.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium