Regional beredskap

Fylkesmannen har ansvar for å samordne, holde oversikt over og informere om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fylket. Fylkesmannens samordningsansvar gjelder både overfor kommunene (kommunal beredskap) og overfor regionale aktører i fylket (regional beredskap).

Regional beredskap er samarbeid mellom offentlige regionale myndigheter slik som politi, Forsvaret, sivilforsvaret mv, næringsliv og frivillige organisasjoner. Regionalt samarbeid skal både forebygge og gi en bedre beredskap. Sentrale virkemidler er å samordne beredskapsplaner, risiko og sårbarhetsanalyser og utveksle kunnskap om hverandres ressurser.

Arbeidet med regional beredskap i Vestfold og Telemark kan oppsummeres slik:

  • Deling av informasjon og kunnskap
  • Utarbeidelse av regional risiko- og sårbarhetsanalyse (fylkesROS) med oppfølgingsplan
  • Forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid i plansaker inkludert klimatilpasning
  • Fylkesberedskapsrådet
  • Regionale beredskapsnettverk
  • Samordnet håndtering av uønskede hendelser