Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


18.11.2019

Vedtak om tillatelse til sorteringsanlegg for glass- og metallemballasje på Øra i Fredrikstad kommune

Fylkesmannen har gitt Sirkel Materialgjenvinning AS tillatelse etter forurensningsloven til etablering og drift av et sorteringsanlegg for glass- og metallemballasje på Øra i Fredrikstad kommune. Det gis tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.

14.11.2019

Vedtak om avslag av søknad om mudring og dumping i sjø - Herføl i Hvaler kommune

Fylkesmannen avslår søknaden fra Tom Tidemann om tillatelse til mudring ved Henry A. Larsens vei 16 (gbnr. 30/42) på Herføl i Hvaler kommune og dumping av masser i sjø ved Midtre Sletter i Råde kommune. Vedtaket kan påklages innen 14. desember 2019.

12.11.2019

Nå kan du søke om tilskudd til spenningvarsler for rovdyravvisende gjerder

Vi har noe restmidler på budsjettet for forbyggende tiltak mot rovviltskader i 2019 i rovviltregion 4 (Østfold, Akershus og Oslo). Vi åpner derfor opp for en ny søknadsrunde der vi vil prioritere å gi tilskudd til spenningsvarslere for rovdyravvisende elektriske gjerder.

08.11.2019

Stort engasjement for restaurering av myr og våtmark

Hvorfor er våtmark så viktig? Og hvordan restaurerer man myr i praksis? Dette var blant temaene da Fylkesmannen arrangerte seminar om restaurering av myr og annen våtmark.

07.11.2019

Tillatelse til ramming av spunt i sjø på felt B6b i Bispevika

Vi har gitt Oslo S Utvikling AS tillatelse etter forurensningsloven til ramming av spunt i sjø på felt B6b i Bispevika i Oslo kommune. Vedtaket kan påklages innen 8. desember 2019.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen