Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


06.07.2020

Søknad om tillatelse til utfylling ved Odden - Kai 3 - Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Værste Utvikling AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Vesterelva ved Odden – Kai 3 på Kråkerøy (gbnr. 432/2) i Fredrikstad kommune.

02.07.2020

Høring av søknad om ny tillatelse etter forurensningsloven – MOVAR IKS – Fuglevik avløpsanlegg i Moss kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 26.02.2020 mottatt søknad fra MOVAR IKS om ny tillatelse etter forurensningsloven for Fuglevik avløpsanlegg i Moss kommune.

02.07.2020

Avslag på søknad om dumping av snø til Drammensfjorden

Vi har behandlet søknad fra Drammen havn hvor de søker om tillatelse etter forurensningsloven til å dumpe snø til Drammensfjorden ved Holmen i Drammen. Vi har avslått søknaden på grunnlag av risikoen for spredning av forurensning og negative effekter på miljøet.

30.06.2020

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til massedeponi – Moss næringspark

Feste NordØst AS søker, på vegne av Skolt Holding AS, Fylkesmannen om tillatelse til mottak og deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser ved Moss Næringspark (gbnr. 3/3139 og 3/2148) i Moss kommune. 

30.06.2020

Endring av tillatelse etter forurensningsloven for Statkraft Tofte AS – forlengelse av gyldighetstid

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad om endring av tillatelse fra Statkraft Tofte AS. Fylkesmannen endrer tillatelsen slik at gyldighetstiden forlenges til 14.03.2022.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen