Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.
Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


16.04.2020

Informasjon om koronavirusutbrotet

Fylkesmannen følger situasjonen med koronaviruset tett. Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på Regjeringen.no
29.06.2020

Tilskudd til sekretariatsfunksjon for helsefellesskap

For å styrke samarbeidet mellom kommuner og sykehus er det er det i revidert nasjonalbudsjett bevilget 4,8 mill. kroner for å etablere sekretariatsfunksjoner for kommunene i helsefellesskapene.

22.06.2020

Arbeid med smittevern og oppfølging av personar med rus- og psykiske helseproblem

Gjennom revidert nasjonalbudsjett er det bevilga 50 millionar i ekstra tilskot til oppfølgingsarbeid for personar med rus- og samtidige psykiske helseproblem.

15.06.2020

Tilråding om opning av NAV-kontor

Koronapandemien har ført til at dei fleste Nav-kontor har vore heilt eller delvis stengt for oppmøte dei siste tre månadene. Fylkesmannen og meiner at kommunane no må opne Nav-kontora.

29.05.2020

Tilskudd til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Det er opprettet en egen tilskuddsordning pga. koronasitusjonen, for å redusere de negative konsekvensene av sosial isolering for personer i helse- og omsorgsinstitusjoner eller i boliger med heldøgns bemanning. Søknader forvaltes etter "først til mølla" prinsippet. Dersom søknaden tilfredstiller kriteriene vil tilskudd innvilges forløpende inntil den totale bevilningen til tilskuddsordningen er fordelt.

04.05.2020

Nettundervisning om smitteverntiltak ved covid-19, inkludert håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr

Folkehelseinstiuttet (FHI) arrangerer webinar om smitteverntiltak ved covid-19, inkludert handhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr, i veke 19, 5. og 6. mai. 

21.04.2020

Ny rettleiar for smittevern for verksemder med ein-til-ein-kontakt

Helsdirektoratet har utarbeidd rettleiar for smittehandtering i verksemder som har ein til ein kontakt. Dette gjeld mellom anna fysioterapeutar, kiropraktorar, psykologar og andre som gir helsehjelp eller anna alternativ behandling. 

03.04.2020

Covid-19 - opplæringsressurser

I en situasjon med store utfordringer og omveltninger, er det behov for rask oppdatering og opplæring av ansatte for å sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse.

03.04.2020

Rettleiar for gjennomføring av smitteverntiltak overfor pasientar og brukarar

Helsedirektoratet har utarbeidd rettleiar som gjer greie for rettsgrunnlaga for gjennomføring av ulike tiltak overfor personar med og utan samtykkekompetanse i helse- og omsorgstenesta.

02.04.2020

Fagleg støtte til dei psykososiale kriseteama i kommunane i Midt-Norge

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging, region Midt Norge (RVTS Midt) har fått eit ansvar for å følge opp og gi fagleg støtte til dei psykososiale kriseteama i regionen i samband med Korona-pandemien.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel