Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


01.10.2019

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte – frist 15. november 2019.

27.09.2019

Produksjonstilskudd – frister

Jordbruksforetakene kan sende inn del 2 av søknaden fra 1. oktober. Fast søknadsfrist er 15. oktober.

23.09.2019

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Aust-Agder og Vest-Agder 2019 – søknadsfrist 15. oktober.

23.09.2019

Økouka i Agder 2019 er i gang!

Åpnet med Økologisk gjestebud under Den lille madfesten på torvet i Grimstad.  

13.09.2019

Lokalmat i undervannsrestauranten Under

Bruker varer fra lokale bønder og sanker selv i nærområdet.

13.09.2019

Tidlig høst for lauvskogen skyldes soppangrep

Fylkesmannen har fått mange spørsmål om gulning av lauvskogen.

13.09.2019

Mat i sentrum

Lørdag 31. august var torvet i Kristiansand fylt med matvarer fra distriktet, velsmakende retter og gode opplevelser for barn og voksne.

13.09.2019

Engasjerende Inn på tunet-seminar under Arendalsuka

Mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus opplever ofte det aktive gårdslivet som meningsfullt.

13.09.2019

Flott jubileumsfeiring for utvalgt kulturlandskap Vest-Lista

10 år med utvalgt kulturlandskap, utviding av området og ny tursykkelrute ble markert i sommer.

27.08.2019

Lokal mat i sentrum

Stor matfestival på Torvet i Kristiansand lørdag 31. august.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel