Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


20.11.2020

Matbyen Bergen med vestlandsk ost til Italia

Bergen deltek med fagleg innlegg og tre vestlandske ostar når UNESCO matbyen Bergamo held sin årlege ostefestival Forme Creative 2020 20.-22. november. I år er festivalen tilrettelagd for fjerndeltaking. Ver med i dag kl 14:30!

13.11.2020

Partnerskapen inviterer kommunen

Korleis kan kommunane og dei regionale aktørane jobbe saman om næringsutvikling i landbruket?

12.11.2020

Webinar om gjødslingsplan – vurderingar etter regelverket

Fylkesmannen i Vestland inviterer landbruksforvaltinga i kommunane og rådgjevarar til webinar om gjødslingsplan 26. november. Det blir fokus på kva krav det er til gjødslingsplan, og vurderingar av kva som vil vere ein mangelfull gjødslingsplan.

11.11.2020

Fristar i ØKS 2020

Fylkesmannen i Vestland har gitt kommunane fristar for tilvising/utbetaling i fagsystemet ØKS (Økonomisystem for Skogordningene).

10.11.2020

Sakshandsaming eStil PT – vanleg produksjon og avkorting

Vi inviterar sakshandsamarar for produksjonstilskot i kommunane i Vestland til nettmøte med tema vanleg produksjon og avkorting.

10.11.2020

Fagdag bringebær

Innvik fruktlager, Norsk landbruksrådgiving Vest og Fylkesmannen i Vestland inviterer til fagdag som webinar pga. smittesituasjonen. Webinaret vert i to bolkar på Teams torsdag 12. november og måndag 16. november.

09.11.2020

Webinar - Kort veg til gode hjelparar

Korleis kan du bidra til næringsutvikling, arbeidsplassar og ny aktivitet i ei tid der samfunnet treng nyskaping og omstilling? Korleis få til gode møte og god rettleiing for bønder som vil skape noko nytt og utvikle verksemda si?

06.11.2020

Skogen si rolle for klimaet

Fylkesmannen inviterer til webinar om skogen si rolle for klimaet, med vekt på grunnleggjande kunnskap og praktiske råd.

05.11.2020

Inn på tunet-løft i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har fått tildelt eitt av fire utvalde pilotprosjekt i satsinga Inn på tunet-løftet 2. Prosjekta skal bidra til å gjere landbruket endå meir synleg, kompetent og attraktivt som samarbeidspartnar for kommunane.

04.11.2020

Skjøtsel av utmarksbeite – fagdag i Kvinnherad

Førre fredag var interesserte sauebønder i Kvinnherad samla i fjellet for å lære meir om verdi og skjøtsel av utmarks-/fjellbeite.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel