Fylkesmannen stenger for publikumsbesøk

Grunna Korona-viruset har vi ein periode hatt stengde kontor. Det er no mogleg å møte saksbehandlarane etter avtale. All drift hos oss blir ivaretatt og alle våre tenester er fortsatt tilgjengelege på post og telefon - 71 25 84 00.

16.04.2020

Informasjon om koronavirusutbrotet

Fylkesmannen følger situasjonen med koronaviruset tett. Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på Regjeringen.no
10.07.2020

Møte om veterinær vaktstruktur i Averøy, Hustadvika, Gjemnes, Kristiansund, Aukra og Molde

Landbruksdirektoratet har invitert kommunar saman med lokallag frå faglaga i landbruket og veterinærforeininga til møte den tysdag 25.august om veterinær vaktstruktur i Averøy, Hustadvika, Gjemnes, Kristiansund, Aukra og Molde. Målet med møtet er at dei ulike partane skal få fortelje Landbruksdirektoratet kva for utfordringar som er i dei aktuelle områda og komme med forslag til løysingar. Landbruksdirektoratet vil handtere oppfølginga av desse innspela.

01.07.2020

Høyring av nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet foreslår omfattande endringar i forslag til nye forskrifter.

01.07.2020

Kva betyr det grøne skiftet for trebaserte næringar

Med overskrifta Trebaserte næringar; kva moglegheiter gir det grøne skiftet - inviterte Tredrivaren eit knippe bedrifter frå verdikjeda til tømmer til ein innovasjonsverkstad saman med ProtoMore. Saman såg deltakarane framover og drøfta kva det grøne skiftet betyr for etterspørselen etter trebaserte produkt.

01.07.2020

Grenseendring Todalsøran naturreservat

Todalsøran i Surnadal vart verna i 2002 for å ta vare på eit viktig elveoslandskap. Miljødirektoratet har endra verneforskrifta med heimel i naturmangfaldlova § 77. Endringane gjeld eigedomsoversikta i forskrifta og grensene for reservatet.

30.06.2020

Kultiveringsplan for vassdrag i Møre og Romsdal

Kultiveringsplan for vassdrag i Møre og Romsdal er ferdigstilt etter høyringsrunden. Planen omhandlar utsettingar av anadrom laksefisk og innlandsfisk i regulerte vassdrag.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel